We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Dychwelyd i'r gweithle (Cynllunio adfer gwasanaethau)

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn parhau i'w gwneud yn ofynnol i weithwyr weithio gartref lle bynnag y bo modd ac felly fe'ch atgoffir y dylai eich staff barhau i weithio gartref oni bai nad yw'n bosibl iddynt wneud hynny.  Fodd bynnag, os oes angen o ran busnes, lles neu hyfforddiant; neu broblemau...

Defnyddio ein cerbydau yn ddiogel yn ystod Covid-19 (Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19)

Darpariaeth cymorth cyntaf yn ystod Covid-19 (Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19)

Dyfarnu a Rheoli Contractau (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Lle mae eich rôl yn cynnwys caffael, rheoli neu ddefnyddio contractau'r Cyngor: Rhaid i chi gydymffurfio â'r rheolau caffael a'r rheoliadau ariannol ar ddyfarnu gorchmynion a chontractau Ni ddylech wahaniaethu yn erbyn unrhyw ran o'r gymuned leol yn y broses dendro a chontractio.   Arferion...

Defnyddio adnoddau a gwybodaeth y Cyngor (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Democratiaeth (Ein Pobl)

Yn y rhan hon o'r fewnrwyd ceir gwybodaeth i'r Cynghorwyr a'r Swyddogion am y broses ddemocrataidd....

Dewis Ieithyddol Cynghorwyr (Democratiaeth)

Cymraeg* - Hoffai’r Cynghorwyr siarad yn Gymraeg, ond maent yn deall nid yw yn bosib bob tro. Cynghorydd Gohebiaeth Ffôn Fozia Akhtar Saesneg Saesneg Sue Allen Dwyieithog Saesneg Liam Bowen Dwyieithog Cymraeg* Kim Broom Saesneg Saesneg Cefin Campbell Cymrae...

Dychwelyd yn Raddol (Absenoldeb Salwch)

Dileu swydd(i) (Gadael y Cyngor)

Datgelu Camarfer (Ymddygiad a safonau)

Ni fydd y rhan fwyaf o weithwyr byth yn gorfod wynebu'r penderfyniad anodd o ran datgelu neu roi gwybod am gamarfer difrifol yn y gwaith, ond os cewch eich hunan mewn sefyllfa o'r fath, dylech fod yn ymwybodol fod gan y Cyngor weithdrefnau i'ch diogelu. Â dweud y gwir, mae'r gweithdrefnau'n ofynnol...

Dysgu a Datblygu (Ein Pobl)

Mae'r tîm Dysgu a Datblygu yn darparu ystod eang o hyfforddiant i chi ddatblygu eich hun yn bersonol ac yn eich swydd. Rydym hefyd yn eich annog i fanteisio ar gyfleoedd datblygu eraill sydd ar gael megis hyfforddi, mentora ac dysgu digidol. Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd a byddwn...

Diogelu (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Gweler isod amrywiaeth o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi pan fyddwch yn eich rôl. Bydd angen i chi hefyd gwblhau'r Dysgu Digidol Troseddau Casineb Troseddau I wneud atgyfeiriad at Ddiogelu Oedolion, llenwch y Ffurflen Atgyfeirio ar gyfer Diogelu Oedolion a'i hanfon at diogeluoedolion@sir...

Dementia (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Ar adegau o newid, tarfir i raddau ar fywyd a threfn arferol unigolyn sy'n byw gyda dementia, ond mae cadw cymaint â phosibl o bethau yn eu lle yn hanfodol. Efallai y bydd yr unigolyn yn poeni nad yw wedi bod allan i wneud ei weithgareddau arferol nac wedi gweld pobl y bydden nhw'n eu gweld fel arf...

Dementia (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Diogelwch (Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC])

Dylunio Sefydliadol (Ein Tîm ac Adnoddau)

Pwrpas Dylunio Sefydliadol yw darparu cyngor a chefnogaeth i dimau ar draws y sefydliad, gan weithio gyda staff a rhanddeiliad allweddol i wella a datblygu eu gwasanaethau. Wrth ddefnyddio ein gwasanaeth bydd cyfranogwyr yn: Datblygu gwell dealltwriaeth o'r rhwystrau i berfformiad a sut i'w gore...

Delio a Thrawma a Phrofedigaeth (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Digwyddiadau a Gweithgareddau (Iechyd a Llesiant)

Fel rhan o'n hymrwymiad i sicrhau ein fod yn weithle hapus ac iach i bawb, rydym yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau diddorol sydd â'r nod o gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd a'ch lles. Isod cewch wybodaeth am ein digwyddiadau a'n gweithgareddau diweddaraf....

Dirgrynu llaw-braich (Arolygu Iechyd)

Dolenni cyflym yr asiantaeth cymorth (Straen a Iechyd Meddwl)

Siarad am eich problemau yw un o’r ffyrdd allweddol o fynd i’r afael â straen. Pa un a yw eich straen yn gysylltiedig â gwaith ai peidio, mae peidio â rheoli’r symptomau’n golygu yr effeithir ar y ddwy ran o’ch bywyd. Os ydych chi’n teimlo bod arnoch angen cymorth siaradwch gyda’ch rheolwr, eich me...

Diogelwch TG (Cymorth TG)

Dychmygwch fyd, wedi'i ddiffinio gan dechnoleg ac yn cael ei arwain gan ein galw, lle mae bron bob unigolyn wedi'i gysylltu lle bynnag y mae yn y byd. Dychmygwch fusnes sy'n seiliedig ar y galw hwn, yn gweithio o swyddfeydd heb ffiniau, ac angen mynediad i'r wybodaeth sydd ar gael er mwyn cefnogi'r...

Diweddariadau Windows (Diogelwch TG)

Er mwyn cydymffurfio â'r Rhwydwaith Gwasanaethau Cyhoeddus mae'n ofynnol inni ddiweddaru ein gweithfannau gyda thrwsiadau diogelwch Windows ac Office, sy'n cael eu rhyddhau gan Microsoft ar ail ddydd Mawrth pob mis ("Patch Tuesday" yw'r enw cyffredin arno). Pryd bydd fy ngweithfan yn cael y diwedda...

Dilysu Aml-ffactor (MFA) (Diogelwch TG)

Rydym yn cymryd camau ychwanegol i atal mynediad heb awdurdod i'ch cyfrif drwy ychwanegu cam ychwanegol i wirio pwy ydych chi. Dilysu yw'r enw ar y broses wirio ac ar hyn o bryd mae'n cael ei gwneud gydag enw defnyddiwr a chyfrinair.  Gellir darganfod enwau defnyddwyr yn hawdd, ac mae cynnydd diwedd...

Dyfeisiau Symudol (Cymorth TG)

Mae’r dyhead i gael gwybodaeth o unrhyw le, ar unrhyw adeg, yn ysgogiad cyson inni. Mae’r ffyrdd rydym yn gwneud busnes yn newid, ac mae angen inni fod ar flaen y gad i sicrhau ein bod yn gwella’n barhaus yn y maes hwnnw. Er bod angen inni wneud defnydd o dechnoleg symudol er mwyn gwella ein ffordd...

Dewch â'ch Dyfais eich hun (BYOD) (Dyfeisiau Symudol)

Dewis Porwr Diofyn (Cymorth TG)

Wrth ddefnyddio offer Cyngor Sir Caerfyrddin, byddwch yn gallu cael mynediad at 4 porwr gwahanol, gallwch ddefnyddio'r un yr ydych yn fwyaf cyfforddus yn ei ddefnyddio ond mae rhai cymwysiadau yn gweithio'n well mewn porwyr penodol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn caniatáu ichi ddefnyddio pa bynnag bo...

Diogelu Data (Llywodraethu Gwybodaeth)

Mae'r Cyngor yn casglu ac yn defnyddio amrywiaeth eang o wybodaeth am unigolion er mwyn cyflawni ei swyddogaethau; ni allem ddarparu ein gwasanaethau heb y wybodaeth hon. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys ein cwsmeriaid, ein cleientiaid, ein gweithwyr a thrigolion y Sir.  Data personol yw'r wybodaeth...

Depo Trostre (Llanelli)

Dyfynbrisiau gwerth hyd at £75,000 (Canllawiau Caffael)

Ar ôl ichi ddarllen y canllaw cam wrth gam ac wedi amcangyfrif bod gwerth eich ymarferiad yn llai na £75,000 ac wedi cadarnhau nad oes contract neu fframwaith addas sydd eisoes wedi'i sefydlu ac wedi ystyried y dewisiadau o ran cydweithio. Nodwch werth eich ymarferiad isod er mwyn dilyn y llwybr ca...

Digwyddiad ar gyfer Rheolwyr Pobl (Cymunedau)

Mae'r Digwyddiadau Rheolwyr Pobl yn cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn i roi cyfle i Reolwyr Pobl ar draws yr Adran dod ynghyd i helpi annog gwaith rhyngadrannol. Yn dilyn arolwg staff ym mis Medi 2016. Ar sail yr adborth a gafwyd roedd rhai meysydd yr oedd angen eu gwella.  Y meysydd hyn oedd: Cy...

Digwyddiad i Ddathlu'r Hyn a Gyflawnwyd ym maes Iechyd a Llesiant yr Adran Cymunedau (Cymunedau)

Cafodd digwyddiad ei gynnal ar 11 Hydref yn y Crochan, y Ffwrnes, Llanelli yn cydnabod gweithwyr sy'n gwneud gwahaniaeth wrth gyfrannu at eu hiechyd a'u llesiant nhw eu hunain ynghyd ag eraill yn y gwaith. Roedd Tîm Rheoli Adrannol yr Adran Cymunedau am ddangos eu gwerthfawrogiad i staff sy'n frwd,...

Diolch (Arolygon staff)

Diolch i chi am eich sylwadau, rwy'n gwerthfawrogi eich adborth yn fawr. Gallaf eich sicrhau y byddaf yn edrych arnynt neu'n gofyn i'r cyfarwyddwr neu'r pennaeth gwasanaeth perthnasol edrych arnynt ar fy rhan. Wendy Walters, Prif Weithredwr....