We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu Sir Gaerfyrddin (Ein Pobl)

Gofalu am eich Llesiant (Canllawiau Coronafeirws)

Gwyliau blynyddol yn ystod Covid-19 (Canllawiau Coronafeirws)

Gweithio i ni (Ein Pobl)

Sir Gaerfyrddin yw un o'r awdurdodau unedol mwyaf yng Nghymru, a'r Cyngor Sir yw'r cyflogwr mwyaf yn lleol gan ei fod yn cyflogi tua 8,300 o staff. Mae cyllideb flynyddol y Cyngor Sir yn fwy na £450 miliwn, ac mae'r awdurdod yn darparu cannoedd o wasanaethau i fwy na 180,000 o drigolion. Mae rhaglen...

Gwerthoedd Craidd (Gweithio i ni)

Ein gwerthoedd yn ategu ac yn arwain ein ffordd o weithio, ein ffordd o wella a'n ffordd o wneud penderfyniadau yn ein cymuned. Gweithio fel un tîm Rydym yn cydnabod y gallwn wneud y defnydd gorau o'n hadnoddau ar gyfer ein cymunedau drwy gydweithio a chreu cysylltiadau adeiladol. Canolbwyntio ar...

Gweithio'n ddwyieithog (Gweithio i ni)

Mae 78,048 o siaradwyr Cymraeg yn ôl cyfrifiad 2011. Yn Sir Gaerfyrddin y mae’r nifer mwyaf o siaradwyr Cymraeg o holl awdurdodau unedol Cymru. Mae 43.9% o drigolion Sir Gâr yn gallu siarad Cymraeg. Mae 56% o blant Sir Gaerfyrddin yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae gan Sir Gâr ased unigryw yn e...

Gohebu (Gweithio'n ddwyieithog)

Gydnabyddiaeth Ariannol I Aelodau (Democratiaeth)

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif Gynghorau, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, Awdurdodau Tân ac Achub, a Chynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru. Mae’r Panel wedi cynhyrchu ffilm ar Gydnabyddiaeth Ariannol I Gy...

Gwyliau blynyddol (Amser o'r gwaith)

Gwyliau Blynyddol Yn Ystod COVID-19: Cyfeiriwch at Gwyliau Blynyddol Yn Ystod COVID-19 canllawiau. Mae eich blwyddyn wyliau yn dechrau ar eich pen-blwydd. Mae'r hawl i wyliau blynyddol ar gyfer gweithwyr amser llawn fel a ganlyn: Blynyddoedd o Wasanaeth Gwyliau Blynyddol Gwyliau Banc Cyfa...

Galluogrwydd (Cysylltiadau â gweithwyr)

Gadael y Cyngor (Adnoddau Dynol)

Os byddwch yn penderfynu gadael eich swydd, mae arnom angen ichi gyflwyno llythyr ymddiswyddo ffurfiol trwy law eich rheolwr.  Mae’n ofynnol ichi roi un wythnos o rybudd i ddirwyn eich contract cyflogaeth gyda ni i ben yn ystod eich cyfnod prawf. Yn dilyn cwblhau’r cyfnod prawf, mae isafswm cyfnod...

Gweithio hyblyg (Adnoddau Dynol)

Gofal Personol (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Mae gofal personol yn ymdrin â'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch i weithio mewn gwasanaethau rheng flaen Darllenwch y wybodaeth a ddarperir drwy'r ddolen Hylendid Cwsg isod, gwyliwch yr holl fideos hanfodol a restrir a chliciwch yma i wylio'r cyflwyniad a'r fideo hyfforddiant....

Gofal diwedd oes (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Fel rhan o'ch rôl, efallai y gofynnir i chi ddarparu gofal diwedd oes i unigolion. Drwy'r fideo hyfforddiant hwn, ein nod yw gwella eich gwybodaeth am yr hyn sy'n gysylltiedig â darparu gofal diwedd oes i bobl, fel y gall staff hyderus a chymwys ddarparu gofal o ansawdd uchel.  Ffyrdd o weithio...

Gweithdrefnau a Pholisiau (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Gwybodaeth i Ymgeiswyr (Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl)

Gwybodaeth i Reolwyr (Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl)

Gwybodaeth i Ymgeiswyr (Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant)

GIG (Adnoddau Allanol A Chymorth)

Gwasanaeth Cymorth Llesiant (Iechyd Galwedigaethol)

Mae'r gwasanaeth hwn ar eich cyfer chi os oes gennych anawsterau seicolegol a/neu gorfforol sy'n effeithio ar eich llesiant. Gellir rhoi cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau hyn gan ddefnyddio ystod o ymyriadau a strategaethau sy'n cynnwys: Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)/ Dull sy'n cael ei lywi...

Gwrthod Arolygiad Iechyd (Arolygu Iechyd)

Mae Arolygu Iechyd yn ymwneud â rhoi gweithdrefnau systematig, rheolaidd a phriodol yn eu lle i ddatgelu arwyddion cynnar o salwch sy’n gysylltiedig â gwaith ar gyfer gweithwyr sydd wedi dod i gysylltiad â risgiau iechyd penodol; a gweithredu ar y canlyniadau. Amcanion arolygu iechyd yw: Diogel...

Gwasanaeth Cymorth Llesiant (Straen a Iechyd Meddwl)

Gellir cynnig y gwasanaeth hwn i bob aelod o staff sy'n profi anawsterau seicolegol a/neu gorfforol sy'n cael effaith ar ei lesiant emosiynol. Gellir rhoi cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau hyn gan ddefnyddio ystod o ymyriadau a strategaethau sy'n cynnwys: Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)/ Dull...

Gweithgarwch Corfforol (Iechyd a Llesiant)

[macroErrorLoadingPartialView] Gwnewch y gorau o Sir Gaerfyrddin Rydym yn ffodus i fyw mewn sir sy'n llawn cefn gwlad ac arfordiroedd hardd. Beth am fynd allan i redeg, cerdded neu feicio a gwneud y gorau o'r hyn sydd gan y sir i'w gynnig? Dyma rai o'r lleoedd gwych i ymweld â nhw yn Sir Gaerfyrdd...

Gweithio o bell (Cymorth TG)

Gosodiadau ffôn Mitel IP a Gosodiadau (Cymorth TG)

Gosodiadau ffôn Nodwedd Bysell/Botwm Côd Cysylltiedig Côd Canslo Trosglwyddo Galwad amh amh Hawlio'r galwad yn ôl amh amh Ateb galwad - Grŵp amh * 6  amh Ateb galwad - Estyniad arall amh ** 6 - rhif estyniad amh Ailgyfeirio pob galwad amh * 8 - rhif...

Gosodwch meddalwedd eich hun (Cymorth TG)

Efallai eich bod wedi sylwi ar yr eicon 'Software Center' yn ymddangos ar eich bwrdd gwaith yn ddiweddar. Mae'n bosibl eich bod hyd yn oed wedi ei ddefnyddio i ddiweddaru i Office 2013 Professional yn dilyn e-bost gan y Gwasanaethau TG. Yn ogystal â hyn, bellach mae modd i chi ddefnyddio'r Software...

GWASANAETHAU A SYSTEMAU HANFODOL (Cymorth TG)

Enw System Perchennog System Y wefan gorfforaethol Deina M Hockenhull E-bost Noelwyn Daniel Cynllun ffeiliau Cyngor Noelwyn Daniel...

Gwaredu cofnodion (Rheoli Cofnodion)

Y Weithdrefn Waredu Cyn dinistrio cofnodion rhaid cymryd y camau canlynol: Cyfeiriwch at y Canllawiau Cadw sydd wedi’u cymeradwyo gan yr awdurdod a chadarnhewch bod y cyfnod cadw penodedig wedi pasio. Wrth fwrw cyfrif o’r dyddiad dinistrio, edrychwch ar y mis a’r flwyddyn olaf yn yr ystod dyddia...

Gweithdai Llanelli, Trostre (Llanelli)

Grantiau Trydydd Parti (Caffael)

Geodiscoverer (Mapio (GIS))

Gweithgareddau/Grwpiau Iechyd a Llesiant (Amgylchedd)