We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

A-Y

Llawlyfr Cynghorwyr (Democratiaeth)

Bwriedir y Llawlyfr Cynghorwyr hwn i roi i’r holl Gynghorwyr, yn enwedig y rhai sydd newydd eu hethol, wybodaeth a chymorth sy’n debyg o’u helpu wrth wneud y canlynol: cyflawni eu dyletswyddau fel Cynghorydd dod o hyd i’r ffordd o gwmpas gwahanol swyddfeydd y cyngor, lleoliadau ar gyfer cyfarfod...

Llesiant a Gwytnwch Personol (Cefnogi Gwasanaethau Gofal yn ystod Covid–19:)

Rydym yn deall y bydd hwn yn gyfnod anodd i bawb a nawr yn fwy nag erioed, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn gofalu amdanoch eich hun a'ch iechyd meddwl. Mae iechyd meddwl da yn golygu cael ymdeimlad o lesiant, gallu parhau â bywyd bob dydd a theimlo'n hyderus i ymateb i he...

Lleihau Faint O Alcohol Rydych Yn Ei Yfed (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Faint o alcohol sy'n ddiogel i'w yfed?  Mae canllawiau’r Prif Swyddog Meddygol yn argymell na ddylai oedolion, hynny yw dynion a menywod, yfed mwy na 14 uned o alcohol yr wythnos. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 6 peint o gwrw cryfder canolig (4%), 6 gwydraid o win (13% 175ml) neu 14 mesur o wirod. Ce...

Llywodraethu Gwybodaeth (Ein Pobl)

Llyfrgell Caerfyrddin (Caerfyrddin)

Llanelli (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Yn Llanelli mae gennym ystafelloedd cyfarfod/hyfforddiant yn Neuadd y Dref, Tŷ Elwyn, Porth y Dwyrain, Llyfrgell Llanelli, Y Ffwrnes, Canolfan Coleshill, Gweithdai Llanelli, Llynnoedd Delta, Heol Vaughan, Depo Trostre a Pharc Diwydiannol Trostre. Porwch drwy ein hystafelloedd cyfarfod ym mhob lleoli...

Llyfrgell Llanelli (Llanelli)

Llynnoedd Delta (Llanelli)

Llandeilo (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Yn Llandeilo mae gennym ystafelloedd cyfarfod/hyfforddiant yn y Neuadd Ddinesig. Porwch drwy ein hystafelloedd cyfarfod ym mhob lleoliad am ragor o wybodaeth ynglŷn â'u maint a'u cyfleusterau. Sut mae archebu ystafell Archebir ystafelloedd drwy ddefnyddio Outlook a gallwch wirio pa ystafelloedd sy...

Llanelli (Meysydd parcio staff)

Llandeilo, Rhydaman, Cross Hands (Meysydd parcio staff)

LLPG (Mapio (GIS))

Rhestr Tir ac Eiddo Lleol  Cronfa ddata yw’r Rhestr Tir ac Eiddo Lleol sy’n cynnwys cyfeiriadau pendant ar gyfer pob eiddo yn Sir Gaerfyrddin. Caiff y cyfeiriadau hyn eu creu  gan again Rhifo ac Enwi Strydoedd yr is-adran Gynllunio, p’un a yw’n adeilad newydd neu’n newid enw, drwy gais gan y presw...