We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Menywod Beichiog – Asesiad Risg (Arferion gweithio'n ddiogel yn ystod Covid-19)

ModernGov (Democratiaeth)

{content}...

Mabwysiadu / Benthyg Croth (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Mabwysiadu / Benthyg Croth (Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr)

Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Cydroddoldeb ac Amrywiaeth)

Meddyginiaeth (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

Ni fydd yn ofynnol i bob aelod o staff ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth o feddyginiaethau drwy fodiwl e-ddysgu gan Fferyllfa OPUS (Achredwyd gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol) Pan fo'n ofynnol, bydd angen i chi gofrestru â OPUS i gychwyn y modiwl. Cwblheir asesiad ar-lein a chyflwynir y dys...

Mynd I'r Afael Ag Unigrwydd Ac Ynysu (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Mae unigrwydd yn deimlad cyffredin ac yn rhywbeth rydym i gyd yn debygol o'i deimlo o dro i dro. Mae teimladau o unigrwydd yn bersonol iawn a bydd profiad pawb o deimlo'n unig yn wahanol iawn.   Disgrifir unigrwydd fel teimlad rydym yn ei gael pan nad ydym yn bodloni ein hanghenion o ran cyswllt cy...

Maethiad (Iechyd a Llesiant)

Mae bwyta deiet da yn rhan bwysig o gadw'n iach, a gall eich helpu i deimlo ar eich gorau, yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn y gweithle, mae maeth da yn gallu golygu'r gwahaniaeth rhwng diwrnod da a diwrnod gwael – bydd bwyta prydau bwyd rheolaidd sy'n llawn maeth yn helpu i gynnal eich egni corffor...

Monitro Cydymffurfiaeth (Iechyd a Diogelwch)

Cydymffurfiaeth Mae rheolaethau COVID-19 newydd a gyflwynwyd mewn asesiadau risg newydd ac arferion gweithio diogel yn ogystal â gofynion cyfreithiol wedi golygu ei bod yn ofynnol i'r gwasanaethau weithio yn unol â safonau newydd. Mae'n hanfodol cyrraedd y safonau hyn er mwyn sicrhau iechyd, diogel...

Mamau sy'n Feichiog ac Sydd Newydd Gael Babi (Iechyd a Diogelwch)

Manylion Cyswllt Pwysig TGCh (Cymorth TG)

[macroErrorLoadingPartialView]...

Microsoft Teams (Cymorth TG)

Meysydd parcio staff (Teithio a Pharcio)

Mae gennym feysydd parcio ar gyfer staff yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Llandeilo, Rhydaman a’r depo priffyrdd yn Cross Hands (Nantglas). Mae rhai’n gyfyngedig i aelodau yn unig ac wedi’u dyrannu i staff sydd wedi’u lleoli yn y swyddfeydd. Mae’r trefniant ar gyfer ymwelwyr (yn staff ac aelodau o’r cyh...

Mapio (GIS) (Ein Pobl)

Mae System Gwybodaeth Ddaearyddol yn system gyfrifiadurol sy’n gallu cipio, rheoli, dadansoddi a dangos pob math o wybodaeth sydd â chyfeiriad daearyddol – h.y. data sydd wedi’i nodi yn ôl lleoliad. Mae gennym lawer o ddata sy’n cynnwys cyfeiriad lleoliad sy’n gosod y data hwnnw ar bwynt ar fap meg...

Mentoriaid Cymraeg (Amgylchedd)

Bydd eich Mentoriaid Cymraeg yn eich helpu i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Gallant eich helpu i ymarfer yr hyn rydych eisoes wedi ei ddysgu, gwella eich hyder, neu brocio'r cof. Bydd pob sesiwn fentora yn wahanol a chaiff ei haddasu yn unol â'ch anghenion a'r hyn yr hoffech ei gael o'r sesiynau...

Medi'r Gymraeg (Beth sy 'mlaen)