We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Rhaglen Sefydlu a Datblygu Aelodau (Democratiaeth)

Llongyfarchiadau ar gael eich ethol i Gyngor Sir Caerfyrddin. Fel Cynghorydd mae gennych nifer o rolau a chyfrifoldebau pwysig i’w cyflawni. Efallai eich bod yn meddwl: “Beth allai ddigwydd os...: …… nad wyf yn siŵr beth yw fy nghyfrifoldebau cyfreithiol neu foesegol? …… nad wyf yn gwybod â phw...

Rhannu absenoldeb rhiant (Amser o'r gwaith)

Rhannu absenoldeb rhiant (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Rhannu absenoldeb rhiant (Cwestiynau Cyffredin Rheolwyr)

Rhannu Swydd (Gweithio hyblyg)

Rheoli Heintiau (Cefnogi Gwasanaethau Gofal yn ystod Covid–19:)

Amcanion y modiwl hwn:   Er mwyn i chi fod yn ymwybodol o arferion da a phwysigrwydd Rheoli Heintiau Sicrhau technegau da o ran golchi dwylo Er mwyn i chi gael dealltwriaeth ynghylch y Polisi a'r Weithdrefn o ran Rheoli Heintiau Ymwybyddiaeth o achosion a throsglwyddiad Heintiau Er mwyn cwb...

Rheoli Gwrthdaro (Cefnogi Gwasanaethau Critigol yn ystod COVID-19)

Os ydych wedi cael eich pennu i rôl sy'n golygu rhyngweithio â chwsmeriaid, gwyliwch y fideo Rheoli Ymddygiad Heriol isod:...

Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC] (Dysgu a Datblygu)

Mae Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru [RhDGGCC] yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a'i rheoli gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Mae Sir Gaerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion i reoli a darparu cynllun blynyddol sydd â'r nod o fodlo...

Rheoli poen cefn (Poen cefn a phoen yn y cymalau)

Rhoi'r Gorau I Ysmygu (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Effeithiau ysmygu ar iechyd   Ysmygu yw un o'r prif achosion o ran marwolaethau y gellir eu hosgoi yn y DU a dyma'r prif achos o farwolaethau cynnar yng Nghymru. Mae mwy na 5,000 o bobl, tua 1 o bob 6 o'r holl farwolaethau ymysg pobl dros 35 oed, yn marw o gyflyrau sy'n gysylltiedig ag ysmygu bob b...

Rheoli'r menopos (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Rheoli eich cyfrinair (Diogelwch TG)

Rhaglen Waith (TIC)

Mae ymagwedd hyblyg a phragmatig yn sylfaen i'r Rhaglen TIC, ac mae'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau yn dibynnu ar natur y prosiect. Mae llawer o'r prosiectau'n mabwysiadu technegau rheoli prosiectau traddodiadol ac yn defnyddio amrywiaeth o fethodolegau yn seiliedig ar waith dadansodd...

Rheoli Perfformiad (Ein Pobl)

Rheoli Cofnodion (Llywodraethu Gwybodaeth)

Rhyddid Gwybodaeth (Llywodraethu Gwybodaeth)

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOIA) yn rhoi hawl gyffredinol ichi gael gweld gwybodaeth a gofnodwyd gan awdurdodau cyhoeddus, megis Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae gwybodaeth gofnodedig yn cynnwys gwybodaeth a gedwir yn electronig neu ar bapur megis llythyron, adroddiadau, e-byst a hyd yn oed nodiad...

Rheolau Gweithdrefn Ariannol (Cyllid a Thaliadau)

Mae Rheolau Gweithdrefnau Ariannol yn esbonio'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i swyddogion eu dilyn i sicrhau safonau uchel o reolaeth ariannol. Maent yn dweud wrthym y pethau na allwn eu gwneud, ond hefyd yn dweud wrthym y pethau y gallwn eu gwneud wrth gadw o fewn y rheolau. Mae'r Rheolau Gweithdre...

Rhydaman (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Yn Rhydaman mae gennym ystafelloedd cyfarfod/hyfforddiant yn Neuadd y Dref, Parc Amanwy, yr Hen Lyfrgell, y Llyfrgell Newydd a Chanolfan Fowlio Dinefwr.  Porwch drwy ein hystafelloedd cyfarfod ym mhob lleoliad am ragor o wybodaeth ynglŷn â'u maint a'u cyfleusterau. Sut mae archebu ystafell Archebi...

Rheolau a Rhwymedigaethau Cyfreithiol (Canllawiau Caffael)

Mae ein Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau wedi eu hysgrifennu i osod rheolau clir o ran caffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith, fel bod modd inni gael y gwerth gorau am arian ac, ar yr un pryd, sicrhau system o fod yn agored ac yn dryloyw ac o beidio â gwahaniaethu lle nad oes unrhyw amheuaeth...