We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Sut galla i gymryd rhan? (Ffyrdd Gwell o Weithio)

Sefydlu Staff (Gweithio i ni)

Strwythur sefydliadol (Gweithio i ni)

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd. Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor sy'n gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol: Y Prif Weithredwr Gweinyddiaeth a’r Gyfraith Rheoli Po...

Sgiliau Dylanwadu a Chyd-drafod (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Yn eich rôl fel aelod etholedig mae gofyn i chi ddylanwadu ar bobl drwy'r amser bron. Gall hyn fod ar ffurf cael cefnogaeth, ysbrydoli eraill, perswadio pobl i weld eich safbwynt chi neu greu perthnasoedd. Bydd bod yn ddylanwadwr da mewn unrhyw fodd yn gwneud eich rôl yn haws ac yn eich galluogi i g...

Siarad Cyhoeddus (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Mae llwyddiant sefydliadau ac unigolion yn gynyddol ddibynnol ar gyfathrebu gwybodaeth yn effeithiol yn fewnol ac yn allanol. Mae cael effaith a chyfleu eich neges yn glir yn meithrin hyder ac yn gallu helpu i sicrhau canlyniadau. Os hoffech fynychu gweithdy gyda'r Uned Gwybodaeth Llywodraeth Leol(L...

Sgiliau Cadeirio (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Rhan hanfodol o'ch rôl fel Cynghorydd yw cadeirio gwahanol fathau o gyfarfodydd, o gyfarfodydd cyhoeddus a byrddau partneriaeth i bwyllgorau Cyngor anffurfiol. Bydd y modiwl eDdysgu hwn yn eich helpu i ddysgu rhai o'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y dasg, yn ogystal â rhoi llawer o awgry...

Sut y mae'r Cyngor yn Gweithio (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Bwriad Llawlyfr y Cynghorwyr yw rhoi gwybodaeth a chymorth i bob Cynghorydd, yn enwedig y rhai ohonoch sydd newydd gael eich ethol, sy'n debygol o'ch helpu i: Gyflawni eich dyletswyddau fel Cynghorydd Canfod eich ffordd o amgylch gwahanol swyddfeydd y Cyngor ar gyfer cyfarfodydd ac ati; a Darpa...

Sgiliau Cyllidebu (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Sgiliau'r cyfryngau (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Cyfryngau Cymdeithasol a Chamdriniaeth Ar-lein Bellach mae'r cyfryngau cymdeithasol yn arf pwerus i gynghorwyr ac yn eu helpu i ymgysylltu â chymunedau, codi ymwybyddiaeth o faterion cymunedol, digwyddiadau, neu fentrau'r Cyngor, a cheisio barn a chael adborth. Fodd bynnag mae ochr dywyll yn perthy...

Seibiant Gyrfa (Amser o'r gwaith)

Staff Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (Cydroddoldeb ac Amrywiaeth)

Mae'r cyngor wedi addo mabwysiadu ymagwedd dim goddefgarwch tuag at hiliaeth yn yr awdurdod. Mae'r cyngor yn ymuno â sefydliadau ac unigolion eraill sydd wedi llofnodi ymgyrch polisi Dim Hiliaeth Cymru sydd wedi cael ei lansio gan Gyngor Hil Cymru. Datganiad o Fwriad Am wybodaeth bellach ewch I Di...

Swyddi a gyrfaoedd (Adnoddau Dynol)

Pan ddechreuoch yn eich swydd gyda ni fe ddylech fod wedi derbyn, llofnodi a dychwelyd eich contract cyflogaeth.  Mae'r ddogfen hon yn amlinellu prif delerau ac amodau eich cyflogaeth gyda ni. Yn benodol, mae'n nodi eich oriau gwaith, hawl i wyliau, cyfraddau cyflog a gwybodaeth arall ynghylch eich...

Secondiad (Swyddi a gyrfaoedd)

Sgiliau Iaith Gymraeg i bawb (Rheoli a Gweithio mewn Tîm Hybrid)

Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal (Dysgu a Datblygu)

Byddwch yn gweithio mewn gwasanaethau gofal rheng flaen. Bydd ymgynghorydd Dysgu a Datblygu wedi cysylltu â chi ac wedi anfon y ddolen i'r dudalen hon. Cwblhewch yr unedau y gofynnwch i chi eu cwblhau. Bydd yr ymgynghorydd Dysgu a Datblygu yn eich ffonio chi ar ôl yr amserlen a gytunwyd (3 diwrno...

Sut i gael mynediad i'r modiwlau (e-Ddysgu)

Mae’n bwysig eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau i ran Sir Gaerfyrddin yn ofalus. Os na wnewch chi hyn, efallai byddwch yn gwneud modiwl sy’n perthyn i Awdurdod arall ac na fyddwn yn cael neges cwblhau yn ein hadroddiadau. Mae adran ar dudalen gartref Sir Gaerfyrddin sydd â chysylltiadau i’r holl fo...

Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol (Iechyd a Llesiant)

Mae cysylltiad agos iawn rhwng straen, iechyd meddwl a llesiant emosiynol ac maent i gyd yn brif ffactorau wrth ystyried ein hiechyd a'n llesiant yn gyffredinol. Mae ein gallu i ddelio â gofynion a phwysau bywyd bob dydd yn hanfodol i gynnal ein llesiant ac i leihau'r risg o ddatblygu iechyd meddwl...

Straen (Straen, Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol)

Beth yw Straen?  Ymdeimlad o fod o dan ormod o bwysau yn feddyliol neu'n emosiynol yw straen. Mae peth straen yn hanfodol wrth fyw o ddydd i ddydd ond mae rhoi gormodedd o straen ar allu unigolyn i ymdopi yn gallu arwain at anawsterau seicolegol gan gynnwys straen neu gyflyrau iechyd meddwl megis g...

Strategaeth a Chynlluniau Gweithredu (Iechyd a Llesiant)

Sesiynau 1:1 (Gwasanaeth Cymorth Llesiant)

Ar ôl cael atgyfeiriad ac ar ôl cael cadarnhad gan eich rheolwr llinell, byddwch yn derbyn llythyr apwyntiad ynghyd â holiadur sgrinio. Mae'r asesiad yn para hyd at awr. Nod yr asesiad yw rhoi gwybodaeth ichi am y gwasanaeth a rhoi cyfle ichi siarad am sut mae symptomau straen / teimlo'n isel yn ef...

Sesiynau Grŵp (Gwasanaeth Cymorth Llesiant)

Straen a Iechyd Meddwl (Iechyd Galwedigaethol)

Straen (Straen a Iechyd Meddwl)

Sylwadau (Iechyd Galwedigaethol)

Mae’r Canolfan Iechyd Galwedigaethol yn croesawau eich sylwadau Os ydych yn dymuno rhoi unrhyw sylwadau inni am ein gwasanaeth neu os nad ydych yn fodlon âr unrhyw agwedd ar y gwasanaeth yr ydych wedi’I gael, cysylltwch â'r Canolfan drwy ffonio 01267 246060 neu gallwch gysylltu â’r Uwch-bartner bus...

Strategaeth TG (Cymorth TG)

Strategaeth Trawsnewid Digidol Mae’r Strategaeth Trawsnewid Digidol yn cyflwyno dyheadau a blaenoriaethau digidol strategol y Cyngor ac yn amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin Ddigidol. Mae technoleg yn treiddio mwy a mwy i'r holl sectorau...

Strategaethau a Chynlluniau (Ein Pobl)

Sut gallwn ni eich helpu? (TIC)

Stryd Vaughan (Llanelli)

Sanclêr (Ystafelloedd Cyfarfodydd)

Yn Sanclêr mae gennym ystafelloedd cyfarfod/hyfforddiant yng Nghanolfan Hyfforddiant Griffith Jones, yn y Ganolfan Hamdden ac yn Y Gât. Porwch drwy ein hystafelloedd cyfarfod ym mhob lleoliad am ragor o wybodaeth ynglŷn â'u maint a'u cyfleusterau. Sut mae archebu ystafell Archebir ystafelloedd drw...

Sut i archebu ystafell (Canllaw Cam wrth Gam)

Cyn i chi archebu ystafell gyfarfodydd, mae angen i chi sicrhau bod yr ystafell ar gael yn gyntaf.  Ar ôl ichi wneud hyn, symudwch ymlaen i'r camau isod. Cam 1 Agorwch eich calendr a dewiswch yr opsiwn "Cyfarfod Newydd" yng nghornel chwith uchaf eich sgrin. Cam 2 Cliciwch ar y botwm "At" ac yn...

Sut i ganslo ystafell (Canllaw Cam wrth Gam)

Cam 1 Er mwyn canslo ystafell, dewiswch y cyfarfod rydych am ei ganslo yn eich calendr a chliciwch ar "Canslo'r Cyfarfod" yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Cam 2 Cliciwch ar "Anfon neges canslo"....

System Rheolaeth Ariannol - U4BW (Cyllid a Thaliadau)

Unit 4 Business World On! (U4BW) yw system rheolaeth ariannol yr Awdurdod a elwid gynt yn Agresso. Ar hyn o bryd, mae mwy na 1,900 o ddefnyddwyr gweithredol. Mae cytundebau wedi'u sefydlu gyda chleientiaid allanol megis Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth...

Systemau (System Rheolaeth Ariannol - U4BW)

Mae'r adran Systemau yn ymdrin â gweinyddu a chynnal a chadw'r system yn gyffredinol. Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys; Lanlwytho trosglwyddiadau, cyfnodolion a chyllidebau Ymholiadau ynghylch enw defnyddiwr a chyfrinair Gosod defnyddwyr newydd Creu a gweinyddu llif gwaith ar gais Man cyswllt cy...