We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Trefniadau gweithio newydd (Ffyrdd Gwell o Weithio)

Ym mis Ebrill 2021, cytunodd y Tîm Rheoli Corfforaethol ar "Ffyrdd Gwell o Weithio - Fframwaith Ein Pobl”. Datblygwyd y Fframwaith i ategu'r Achos dros Newid y cytunwyd arno gan y Tîm Rheoli Corfforaethol ym mis Mawrth 2021 ac mae'n egluro sut y bydd ein pobl yn gallu gweithio yn y dyfodol. Yn wahan...

Teithio at ddibenion gwaith (Ffyrdd Gwell o Weithio)

Rydym yn lleihau faint o deithio a wnawn, felly cyn teithio, ystyriwch a oes angen gwneud y daith a chytunwch ar hyn ymlaen llaw gyda'ch rheolwr. Rydym wedi dweud y byddwn yn dod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030. Felly, mae cyfyngu ar y teithio a'r cymudo a wnawn yn hanfodol i gyflawni...

Torri'r côd (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Mae canlyniadau i dorri'r côd hwn. Ymchwilir i achosion o dorri'r côd hwn (y tu mewn neu'r tu allan i'r gwaith) a gallant arwain at gamau disgyblu. Gellir ystyried achosion difrifol o dorri'r Côd yn gamymddwyn difrifol a gallant arwain at ddiswyddo heb rybudd. Rhaid i chi gymryd rhan mewn unrhyw ym...

Trosolwg a Chraffu Effeithiol (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Mae cyfraniad trigolion lleol, sefydliadau a phartneriaid yn y gymuned yn rhan bwysig o broses graffu Sir Gaerfyrddin ac mae ein Cynghorwyr wedi ymrwymo i ymateb i sylwadau a phryderon trigolion.Cymryd rhan yn y broses graffu yw un o'r ffyrdd gorau o ddylanwadu ar y penderfyniadau a wneir yn y Cyngo...

Tâl Salwch Galwedigaethol (Absenoldeb Salwch)

Tâl ac Absenoldeb ar gyfer Rhieni â Baban Cynamserol/Baban yn yr Ysbyty (Amser o'r gwaith)

Tâl ac Absenoldeb ar gyfer Rhieni â Baban Cynamserol/Baban yn yr Ysbyty (Cwestiynau Cyffredin Gweithwyr)

Treuliau (Cyflog a buddion)

Terfynu cyflogaeth (Gadael y Cyngor)

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda chi a'ch Undebau Llafur cydnabyddedig i leihau effaith y toriadau yn y gyllideb ar ein gwasanaethau a'n gweithlu.  Fodd bynnag, mae Llywodraeth Leol yn wynebu dyfodol economaidd anodd yn y blynyddoedd nesaf, a allai arwain at ostyngiad sylweddol yn y gyllideb.  Mae'...

Technoleg. Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Tîm Meddygol (Iechyd Galwedigaethol)

Testunau Iechyd (Iechyd a Llesiant)

TIC (Ein Pobl)

Trin Gwybodaeth Bersonol (Diogelu Data)

Tŷ Elwyn (Llanelli)

Twyll a Llygredd (Cyllid a Thaliadau)

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin agwedd dim goddefgarwch at bob math o dwyll, arferion llwgr a dwyn, oddi mewn i’r cyngor ac o ffynonellau allanol. Rydym yn cydnabod y gall twyll: Danseilio’r safonau gwasanaeth cyhoeddus mae’r Cyngor yn ceisio eu cyrraedd; Lleihau’r adnoddau a gwasanaethau sydd ar...

Tendrau dros £75,000 (Canllawiau Caffael)

Terminoleg (Canllawiau Caffael)

Isod ceir termau caffael cyffredin y gallech ddod ar eu traws wrth gaffael nwyddau, gwaith neu wasanaethau. Tendr afresymol o isel: ystyr afresymol o isel yw tendr yr ystyrir bod ei bris yn sylweddol is na'r rhan fwyaf o'r holl dendrau, neu gyfartaledd yr holl dendrau, yn yr un ymarferiad tendro....

Teithio a Pharcio (Ein Pobl)