We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

A-Y

Yr achos dros newid (Ffyrdd Gwell o Weithio)

Ysgrifennu’n Gymraeg a’ch Cyfrifiadur (Gweithio'n ddwyieithog)

Ymddygiad personol (Côd Ymddygiad Swyddogion y Cyngor)

Fel cynrychiolydd y Cyngor, disgwylir i chi ymddwyn yn unol â'r safonau uchaf. Mae ein Canllawiau ar Safonau Ymddygiad yn y Gweithle yn nodi'r hyn a ddisgwylir gan weithwyr o ran ymddygiad derbyniol. Rhaid i chi: Gyflawni gofynion llawn eich rôl sy'n cyd-fynd â'ch contract cyflogaeth a pholisïau...

Y Côd Ymddygiad i Aelodau (Democratiaeth)

Ymdrin â bygythiadau (Pecyn Cymorth Datblygu Aelodau)

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi lansio canllaw ar-lein i gynghorwyr a chynghorau ar ymdrin â bygythiadau. Mae'r canllaw yn rhoi cyngor i gynghorau a chynghorwyr ar: Y ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â bygythiadau Ymateb i gamdriniaeth a...

Ymddeoliad oherwydd Iechyd Gwael (Absenoldeb Salwch)

Ymddeoliad oherwydd Iechyd Gwael - Staff Nad Ydynt yn Athrawon (Absenoldeb Salwch)

Er mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â hawl i bensiwn iechyd gwael mae angen cael tystysgrif oddi wrth Ymarferwr Meddygol Cofrestredig Annibynnol (IRMP) sy'n gymwys mewn Meddygaeth Iechyd Galwedigaethol. Gall gweithwyr sy'n cael eu diswyddo oherwydd iechyd gwael gael eu cyfeirio i'r (IRMP), i ystyrie...

Ymddeoliad oherwydd Iechyd Gwael - Athrawon (Absenoldeb Salwch)

Mae athrawon sy'n cael eu diswyddo oherwydd iechyd gwael yn gyfrifol am wneud cais ar gyfer ymddeoliad iechyd gwaith i Bensiynau Athrawon. I fod yn gymwys, mae'n rhaid i athro feddu ar ddwy flynedd o wasanaeth. Gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais ar gyfer ymddeoliad iechyd gwaith o wefan Pensiynau At...

Ymchwiliadau (Cysylltiadau â gweithwyr)

Ymddeol (Gadael y Cyngor)

Ymddygiad a safonau (Adnoddau Dynol)

Ymddiriedaeth (Rheoli a Gweithio mewn Tîm Hybrid)

Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth (Sefydlu Digidol ar gyfer Staff Gofal)

I'r unigolion hynny sy'n byw gydag Awtistiaeth, gall y diffyg rheolaeth a threfn fod yn llethol. Lluniwyd y ffilm ganlynol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth - Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth...

Yr Iaith Gymraeg (Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol)

Ymlacio a Chysgu'n Dda (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Ymlacio   Bellach, rydym wedi arfer â'n bywydau prysur a'n meddyliau ar ras yn ddi-stop. Mae cymryd amser i ymlacio yn hollbwysig er mwyn i'n meddyliau a'n corff gael seibiant o bwysau bywyd bob dydd. Gall gormod o waith a dim digon o amser ymlacio arwain at broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys gor...

Ymestyn yn Rheolaidd (Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw)

Y Broses Atgyfeirio (Arolygu Iechyd)

Ysmygu (Iechyd a Diogelwch)

Rydym yn gwahardd ysmygu a defnydd o E-sigarennau ym mhob gweithle a mangre caeedig a sylweddol gaeedig a berchnogir neu a feddiannir gennym ni, mangre a ddefnyddir i ddarparu unrhyw wasanaethau neu weithgareddau, ym mhob cerbyd caeedig a sylweddol gaeedig a ddefnyddir at ddibenion gwaith ac o fewn...

Ystafelloedd Cyfarfodydd (Ein Pobl)

Mae gennym ystafelloedd cyfarfodydd/hyfforddiant yng Nghaerfyrddin, Llanelli, Llandeilo, Rhydaman, Sanclêr, Castellnewydd Emlyn a Phen-bre. Edrychwch ar ein hystafelloedd cyfarfodydd ym mhob lleoliad i gael rhagor o wybodaeth am eu maint a'u cyfleusterau. Sut mae archebu ystafell Defnyddir Outlook...

Y Ffwrnes (Llanelli)

Y Neuadd Ddinesig (Llandeilo)

Yr Hen Lyfrgell (Rhydaman)

Y Llyfrgell Newydd (Rhydaman)

Y Gat (Sanclêr)

Yr Adain Daliadau (System Rheolaeth Ariannol - U4BW)

Mae'r adain Daliadau yn prosesu anfonebau i'r Awdurdod ar gyfer yr holl nwyddau sy'n cael eu harchebu a'r gwasanaethau sy'n cael eu derbyn. Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:- Gosod cyflenwyr Talu anfonebau Gwneud taliadau Cefnogi defnyddwyr ar y system Ymholiadau cyffredinol...