We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

LLPG

Rhestr Tir ac Eiddo Lleol 

Cronfa ddata yw’r Rhestr Tir ac Eiddo Lleol sy’n cynnwys cyfeiriadau pendant ar gyfer pob eiddo yn Sir Gaerfyrddin.

Caiff y cyfeiriadau hyn eu creu  gan again Rhifo ac Enwi Strydoedd yr is-adran Gynllunio, p’un a yw’n adeilad newydd neu’n newid enw, drwy gais gan y preswylydd/datblygwr. Anfonir gwybodaeth am gyfeiriadau newydd fel hysbysiad swyddogol i’r Tîm GIS, y Post Brenhinol, cwmnïau cyfleustod a rhai adrannau mewnol.

Caiff y Rhestr Tir ac Eiddo Lleol ei lanlwytho i hwb cenedlaethol bob dydd (NLPG) ac yn ei lawrlwytho gan y Gwasanaethau Brys a chwmnïau allanol eraill i’w defnyddio yn eu systemau rheoli cyfeiriadau.

Sut rydym yn defnyddio’r Rhestr Tir ac Eiddo Lleol

Caiff y Rhestr ei defnyddio yn fewnol fel y brif gronfa ddata cyfeiriadau corfforaethol yn y Ganolfan Gyswllt a systemau cyfeiriadau mewnol. Mae’n ffurfio chwiliad cyfeiriadau ar Lleol-i (Fy Nghartref / Fy Un Agosaf) a’n system fapio fewnol Geodiscoverer.

Chwilio’r Rhestr Tir ac Eiddo

Gallwch chwilio drwy’r Rhestr Tir ac Eiddo drwy ddefnyddio iSearchWeb. Os nad yw cyfeiriad ar gael neu os yw’n anghywir ar Lleol-i neu Geodiscoverer, rhowch wybod i ni.

Bydd angen i’r adain Rhifo ac Enwi Strydoedd yr is-adran Gynllunio ymchwilio i’r cyfeiriad coll a byddant yn rhoi gwybod i’r preswylydd bod angen iddynt wneud cais i enwi’r annedd yn swyddogol.

Diweddarwyd y dudalen: 14/04/2016 15:40:08