We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (FSCG)

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (FSCG)

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Pob gweithiwr cymorth ar draws lleoliadau cymunedol ym maes gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n gweithio, yn cefnogi eraill neu'n dymuno gweithio ym mhob lleoliad - sectorau annibynnol/a gomisiynir, darparwyr Awdurdod Lleol, gofal cymunedol a sylfaenol y GIG, cyn-gyflogaeth a phrofiad gwaith, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Beth yw'r amcanion?

Cyflwyniad sy'n ceisio helpu gweithwyr i wneud y canlynol:

 • Cael mynediad i hyfforddiant sefydlu cyntaf o'i fath sy'n cysylltu ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Cael mynediad i weithgareddau ymarferol, ac felly ennill sgiliau sy'n berthnasol mewn lleoliadau gwaith
 • Dysgu o hyfforddiant strwythuredig sy'n cynnwys canlyniadau yn Llyfrau Gwaith Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan
 • Ennill cymhwyster craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 sydd wedi'i achredu gan City & Guilds
 • Ennill tystysgrif Iechyd Clinigol a ddyfarnwyd gan Agored Cymru
 • Deall rôl gweithiwr gofal - yr hyn a ofynnir ganddynt a pha gefnogaeth y gallant ddisgwyl ei chael
 • Bod yn gyfarwydd â'u hamgylchedd gwaith a'r wybodaeth bwysig sydd ei hangen er mwyn gwneud y swydd yn dda
 • Neilltuo Mentor/Cyfaill ar eu cyfer a fydd yn cael ei gefnogi gan y tîm Dysgu a Datblygu

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Gan ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd, bydd staff yn gallu gwneud y canlynol;

 • Bod yn fwy parod i ddechrau gweithio yn eu sectorau gyda gwybodaeth werthfawr
 • Darparu gofal cyfannol gwell a hyderus sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i'r rhai sy'n cael eu cefnogi
 • Parhau i ennill mwy o wybodaeth a sgiliau gan ddilyn hyfforddiant cadarn ond cadarn

Dull darparu:

Dull cyfunol

Hyd y cwrs:

6 diwrnod dros fis

Cost:

Dim Tâl

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Dylai partneriaid, staff asiantaeth neu bobl nad ydynt yn gweithio i'r Cyngor ond sy'n bodloni'r meini prawf o ran mynychu'r cwrs hwn gwblhau'r ffurflen gais hon.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais os ydych yn gweithio i'r Cyngor neu gallwch ymweld â'r dudalen hon os nad ydych chi'n gweithio'n uniongyrchol i ni. Mae'n bwysig eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen gais gywir ar-lein. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 08/04/2021 14:41:52