We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cynllun Buddion Ceir Tusker

Rydym wedi ymuno â Tusker er mwyn darparu cynllun buddion ceir ar eich cyfer sy'n caniatáu i chi yrru car newydd sbon, fydd yn cael ei gynnal a'i gadw a'i yswirio'n llawn am 3 blynedd. Byddwch yn cael pecyn moduro cwbl gynhwysol am gost fisol sefydlog, trwy trefniant ildio cyflog, felly y cyfan sydd angen i chi boeni amdano yw'r tanwydd.

Mae trefniant ildio cyflog yn golygu eich bod yn cytuno i roi’r gorau i’ch hawl i dderbyn rhan o’ch cyflog gros sy’n ddyledus o dan eich contract cyflogi, yn gyfnewid am fuddiant ar wahân i arian – yn yr achos hwn, les ar gar newydd sbon. Caiff y cyflog ei ildio cyn Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn, gan arwain at arbedion treth ar y buddiant.

 • Car newydd sbon;
 • Yswiriant modur cwbl gynhwysol gan gynnwys unrhyw deithio busnes i chi a’ch partner domestig. Am gost ychwanegol, gellir yswirio dau yrrwr ychwanegol at ddibenion cymdeithasol, domestig a phleser yn unig;
 • Treth cerbyd flynyddol;
 • Gwasanaeth torri i lawr llawn ledled Ewrop
 • Teiars newydd;

(I gael rhagor o wybodaeth ynghylch beth sydd wedi'i gynnwys a heb ei gynnwys yn y cynllun, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin (FAQ's) ar wefan Tusker.)

Mae'r meini prawf cymhwyso isod:

 • Mae angen i chi fod yn gyflogai parhaol â thal;
 • Os ydych ar gontract cyfnod penodol neu gontract dros dro, rhaid bod eich contract cyflogi am gyfnod sy’n hwy na’r Cytundeb Ildio Cyflog arfaethedig;
 • Rhaid bod eich cyflog gros, ar ôl ystyried eich holl fuddiant ildio cyflog, yn uwch na’r Lefel Enillion Is, y Cyflog Byw Cenedlaethol i gyflogeion 25 oed a hŷn a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol i gyflogeion 24 oed ac iau am gyfnod y Cytundeb Ildio Cyflog;
 • Ni ddylai taliadau goramser, gwaith wrth gefn nac unrhyw daliadau honorariwm gael eu cynnwys pan fyddwch yn nodi eich cyflog blynyddol ar y wefan; Rhaid ichi fod wedi cyflawni eich cyfnod prawf yn llwyddiannus;
 • Ni ddylech fod wedi derbyn unrhyw rybuddion o dan ein polisi disgyblu;
 • Ni ddylech fod ar unrhyw adolygiadau galluogrwydd ffurfiol o dan delerau ein polisi galluogrwydd;
 • Nid yw cyflogeion sydd ar delerau ac amodau athrawon yn gymwys i ymuno â’r cynllun ar y cam hwn.

Nid yw cael mynediad i wefan Tusker yn gwarantu eich bod yn gymwys yn awtomatig i ymuno â'r cynllun. Bydd dal angen gwirio a chymeradwyo eich bod yn gymwys cyn ichi allu archebu car drwy’r cynllun.

Hyd yn oed pan fyddwch yn cael eich ystyried yn gymwys i fod yn rhan o’r cynllun, mae’n bwysig eich bod yn deall yr ymrwymiadau ariannol y byddwch yn ymgymryd â nhw, effaith y cyflog a ildir a gofynion y cynllun petai eich cyflogaeth yn dod i ben yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, lawrlwythwch y ffeithlen (.pdf) i gael rhagor o wybodaeth ynghylch effaith yr ildio cyflog ar eich pensiwn yn y dyfodol.

Ewch i www.tuskercars.com, cliciwch ar ‘Cofrestru’ a dilynwch y broses gofrestru hawdd:

 1. Nodwch eich cyfeiriad e-bost
 2. Nodwch Gôd eich Cwmni: CARM
 3. Nodwch eich Rhif Gweithiwr Unigryw: (eich rhif gweithiwr)
 4. Creu cyfrinair

Ar ôl i chi greu cyfrif, bydd angen i chi fewngofnodi yn y dyfodol â'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.

Mae'r wefan yn gadael i chi weld yr amrywiaeth o geir sydd ar gael, paratoi dyfynbrisiau, cymharu modelau ac archebu eich car newydd ar-lein.

Mae’n bwysig bod gennych ddealltwriaeth drylwyr o’r cynllun a sut mae’n gweithio felly darllenwch drwy ddogfennau'r cynllun yn ofalus. Mae'r Cwestiynau Cyffredin ynghyd â dogfen Polisi'r Cynllun oddi fewn Cefndir y Cynllun ar eich tudalen gartref. Os byddwch yn archebu cerbyd bydd hefyd angen ichi ddarllen drwy’r Cytundeb Ildio Cyflog a gaiff ei greu wedi ichi wneud cais am eich cerbyd.

Os nad oes unrhyw geir yn ymddangos, gallai hyn fod am y bydd eich cyflog gros yn disgyn yn is na'r trothwy(on) a bennir gan y Llywodraeth ar gyfer Lefel Enillion Is, y Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr 25 oed a hŷn a'r Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr 24 oed ac iau. Os nad ydych yn siŵr a yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch â Thîm Ymgysylltu Cyflogeion Tusker drwy ‘Live Help Online’ sef gwasanaeth negeseua sydyn ar-lein sydd i’w weld ar y wefan. Fel arall, gallwch eu ffonio ar 0333 400 2020 neu anfon e-bost: EETeam@ss4c.comM.

Archebwch gar trydan neu plygio i mewn yn ystod mis Mehefin drwy eich Cynllun Buddion Ceir a chewch bwynt gwefru AM DDIM, yn cynnwys gosod*!

Y ffordd fwyaf costeffeithiol o gael cerbyd allyriadau isel iawn newydd sbon.

Rydym yn ceisio cadw costau ein bargeinion mor isel â phosib bob amser, ac ar y cyd â’n partneriaid Chargedev, rydym yn cynnig pwynt gwefru AM DDIM, yn cynnwys gosod a gwarant o dair blynedd, ar gyfer pob archeb am gerbyd Trydan neu plygio i mewn yn ystod mis Mehefin.

Cofiwch, bydd eich swm misol sefydlog yn cynnwys yswiriant, treth ffordd, teiars newydd, yswiriant torri i lawr, gwasanaethu, MOT a chynnal a chadw; felly fydd yna ddim biliau garej annisgwyl a bydd gennych gar newydd sbon, wrth gwrs!!

Hefyd, mae cyfraddau Budd mewn Nwyddau neu Wasanaethau ar gyfer ceir trydan yn gostwng ym mis Ebrill, gan wneud ceir trydan yn fwy costeffeithiol a fforddiadwy ar y cynllun – mewngofnodwch a pharatoi dyfynbris a chewch weld y gwahaniaeth drosoch chi eich hun ar y dudalen crynodeb dyfynbris!

I gael dyfynbris ac i weld y dewis o geir sydd ar gael, mewngofnodwch yn www.tuskercars.com.

Angen cymorth neu gyngor?

Ffoniwch Tusker ar 0333 400 7431 neu ebostiwch EETeam@ss4c.com.
* Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol - tuskercars.com/info/electric

Edrychwch ar ein cynnig diweddaraf

 

Diweddarwyd y dudalen: 18/06/2019 12:55:07