We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Diogelu Data

Mae'r Cyngor yn casglu ac yn defnyddio amrywiaeth eang o wybodaeth am unigolion er mwyn cyflawni ei swyddogaethau; ni allem ddarparu ein gwasanaethau heb y wybodaeth hon. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys ein cwsmeriaid, ein cleientiaid, ein gweithwyr a thrigolion y Sir. 

Data personol yw'r wybodaeth sydd gennym amdanynt ac mae'n ased gwerthfawr ond mae'n gallu bod yn faich os byddwn yn ymdrin â'r data'n anghywir. 

Os methwn â gofalu'n ddigonol am y data personol sy'n cael ei drin gennym, a'i fod yn cael ei golli, ei ddwyn, ei ddatgelu mewn modd amhriodol, neu ei gamddefnyddio mewn modd arall, gallai effaith hynny ar yr unigolion dan sylw fod yn ddifrifol – yn wir gallai'r effaith amrywio o boen meddwl, colled ariannol i niwed corfforol. 

Mae newidiadau i'r ddeddfwriaeth Diogelu Data, pryder am danseilio preifatrwydd ac achosion adnabyddus iawn o golli data, yn golygu bod Diogelu Data'n fater sy'n cael llawer iawn o sylw.

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol wedi'i lunio er mwyn sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei ddiogelu'n well, a rhoi hawliau gwell i unigolion. Rhaid i'r holl staff sy'n ymdrin â gwybodaeth bersonol gydymffurfio â'r Rheoliad.

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn seiliedig ar chwe egwyddor o ran Diogelu Data y mae'n rhaid i ni gydymffurfio â hwy wrth brosesu data personol: 

 • Rhaid i ni brosesu data personol mewn modd cyfreithlon, teg a thryloyw.
 • Rhaid i ni brosesu data personol at ddibenion penodol, eglur a chyfreithlon yn unig, a rhaid i bob defnydd arall fod yn unol â'r dibenion hyn
 • Rhaid i ddata personol fod yn ddigonol, yn berthnasol ac yn gyfyngedig i'r hyn sy'n angenrheidiol i'r diben y caiff ei ddefnyddio
 • Rhaid i'r wybodaeth bersonol a gedwir fod yn fanwl gywir a, lle bo'r angen, rhaid ei ddiweddaru
 • Rhaid peidio â chadw data personol yn hwy nag sy'n angenrheidiol
 • Rhaid prosesu data personol mewn modd diogel, gan gynnwys diogelu rhag defnydd anawdurdodedig neu anghyfreithlon, a diogelu rhag colli, dinistrio neu ddifrodi'r data'n ddamweiniol drwy ddefnyddio mesurau technegol a threfniadaethol priodol 

Mae hi hefyd yn bwysig bod yr holl staff yn gwybod bod camddefnyddio gwybodaeth bersonol yn gyfystyr â thorri polisi'r Cyngor a gall arwain at gamau disgyblu. 

Yn ogystal, gall staff unigol gael eu herlyn a'u cael yn euog os cyflawnir unrhyw un o'r troseddau a amlinellir yn y deddfwriaeth.

Mae troseddau mewn perthynas â diogelu data yn cynnwys:

 • Cael, datgelu neu gaffael datgelu data personol yn anghyfreithlon
 • Gwerthu neu gynnig gwerthu data personol a gafwyd yn anghyfreithlon

Gallai achosion o dorri'r Ddeddf yn ddifrifol neu'n fynych, nad ydynt ohonynt eu hunain yn droseddau, hefyd olygu bod y Cyngor yn cael dirwy.

Trin Gwybodaeth Bersonol

Rydym wedi llunio gweithdrefnau a pholisïau er mwyn sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn ddiogel. Yn benodol, mae'r rhain yn edrych ar y ffordd y caiff data personol ei storio a'i drosglwyddo i'n helpu ni i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Tor-diogeledd

Byddai'r rhain yn cynnwys achosion lle mae data personol, ar ffurf electronig neu ar bapur, yn cael ei golli neu ei ddwyn. Byddai'r enghreifftiau eraill yn cynnwys e-bostio data personol at dderbynnydd nas bwriedir neu osod data personol ar wefan y Cyngor yn ddamweiniol.

Rhaid ymdrin â'r holl ddigwyddiadau o'r fath yn unol â'n Polisi Riportio ac Ymateb i Achosion o Dorri Rheolau fel a ganlyn: 

 • Er mwyn sicrhau y gellir cymryd camau gweithredu, dylai gweithwyr riportio achosion o dorri rheolau i'w rheolwr llinell ar unwaith
 • Mae'n rhaid riportio'r achos o dorri rheolau i'r Tîm Ymateb i Dorri Rheolau drwy'r cyfeiriad e-bost canolog databreaches@sirgar.gov.uk
 • Tu allan i oriau swyddfa, mae'n rhaid riportio achosion o dorri rheolau i'r Llinell Gofal drwy ffonio 0300 333 2222

Gall peidio â rhoi gwybod am dor-diogeledd data, neu oedi cyn rhoi gwybod am hynny, olygu y bydd canlyniadau difrifol iawn i wrthrych y data, i'r staff ac i eraill.

Yr Hawl i Fynediad

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi’r hawl i unigolion gael copi o'r wybodaeth sy'n cael ei phrosesu amdanynt. Darllenwch ein Gweithdrefn Cais gan Wrthrych Data i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn delio â'r ceisiadau hyn.

 

Diweddarwyd y dudalen: 30/04/2020 11:37:48