We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Microsoft Teams

Mae Microsoft Teams yn ap cydweithredol sy'n hwyluso gwaith tîm. Mae'n helpu i gadw timau'n drefnus, i gyfathrebu'n gyflym ac yn effeithiol, a rhannu data yn hawdd.

Gall defnyddio Teams eich galluogi i wneud y canlynol:

 • Cyfathrebu mewn niferoedd mawr yn gyflym ac yn glir.
 • Rhannu ffeiliau yn hawdd.
 • Gweithio ar ffeiliau a'u golygu ar yr un pryd.
 • Lleihau llif e-bost mewnol yn sylweddol.
 • Cynnal cyfarfodydd fideo.
 • Cynnal sgyrsiau un i un neu grŵp.
 • Cyfathrebu a chydweithio'n effeithiol â chysylltiadau allanol.

Gwyliwch fideo rhagarweiniol Microsoft ‘Croeso i Teams’ yma.

Mae Microsoft Teams wedi'i lawrlwytho ar bob gliniadur a chyfrifiadur CSC. Y ffordd hawsaf o ddod o hyd iddo yw teipio ‘Teams’ yn y blwch chwilio yng nghornel chwith isaf eich sgrin Windows 10, ac yna cliciwch ar ‘Microsoft Teams’ pan fydd yn ymddangos yn y rhestr uwchben y blwch chwilio.

Bydd Microsoft Teams eisoes wedi'i lawrlwytho ar holl ffonau clyfar a llechi CSC. Cliciwch ar yr ap ‘Teams’ ar hafan eich dyfais, yna mewngofnodwch i'r ap gyda’ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair CSC.

Gallwch. Fodd bynnag, bydd angen i chi ddilyn y broses Dewch â’ch Dyfais eich hun (BYOD) yn gyntaf. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Dewch â’ch Dyfais eich hun .

I gynnal cyfarfodydd/galwadau fideo gyda defnyddwyr allanol, cliciwch yma i lawrlwytho ein canllaw PowerPoint ‘Teams a Chysylltiadau Allanol’.

Rydym wedi darparu canllawiau o ran Teams yn yr adran hon o’r Fewnrwyd, ond, defnyddiwch yr adran ‘Help’ (cliciwch ar yr eicon ‘Help’ yng nghornel chwith isaf yr ap Teams) i gael cymorth a chanllawiau manwl a helaeth. Yn adran ‘Help’ Teams, mae dwsinau o ganllawiau a fideos, a fydd yn esbonio sut i wneud unrhyw beth sydd angen i chi ei wneud. Mae'n hawdd iawn dod o hyd i'r holl adnoddau gan ddefnyddio'r cyfleuster chwilio.

 • Sicrhewch fod digon o amser rhwng cyfarfodydd (10 – 15 munud)
 • Ceisiwch beidio â threfnu cyfarfodydd yn ystod amser cinio, gan y gallai hyn olygu na fydd staff yn cael seibiant
 • Meddyliwch am hyd y cyfarfod - efallai y bydd gan staff lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd, yn ogystal ag ymrwymiadau eraill, felly ceisiwch beidio â'i wneud yn hirach nag sydd ei angen
 • Ar gyfer cyfarfodydd 2 awr neu hirach, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael egwyl i fynd i'r toiled/cael lluniaeth. Bydd hyn yn rhoi cyfle i staff ail-lenwi diodydd, bwyta byrbryd ac ymestyn
 • Os ydych yn arwain y cyfarfod, gwnewch yn siŵr eich bod yn sôn am unrhyw egwyliau/strwythur y cyfarfod ar ddechrau'r cyfarfod
I weld ein rhestr o egwyddorion ar gyfer gweithio o bell, o safbwynt y staff a rheolwyr, cliciwch yma.

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2020 17:18:20