We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cyfleoedd Dysgu Corfforaethol

Croeso i'n tudalennau Dysgu a Datblygu Corfforaethol. Ein nod yw eich cynorthwyo i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus yn eich rôl.

Byddwn yn ceisio gwneud hyn mewn ffordd hyblyg, trwy eich galluogi i ddysgu mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys e-ddysgu neu wyneb yn wyneb.

Bydd cyfleoedd Dysgu a Datblygu Corfforaethol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ar y tudalennau hyn a gall ein tîm ymroddedig o ymgynghorwyr a staff cymorth eich helpu gyda'r canlynol:

  • Cyngor ynghylch sut i ddadansoddi eich anghenion hyfforddiant i chi eich hun ac i'ch staff.
  • Eich helpu i nodi cyfleoedd mentora a/neu hyfforddiant priodol i chi eich hun ac i'ch staff.
  • Cyngor ynghylch y dyletswyddau statudol y dylech eu cwmpasu wrth hyfforddi eich staff.
  • Cyngor ynghylch llwybrau priodol o ran hyfforddiant ac uwchsgilio i chi eich hun ac i'ch staff, a ddarperir gennym ni a chan ddarparwyr hyfforddiant eraill.
  • Cyngor ynghylch sut i sefydlu'r hyfforddiant y mae eich staff yn ei gael yn ogystal â gwerthuso'i effeithiolrwydd.
  • Cyfeirio at adnoddau a chyfleoedd eraill o ran hyfforddiant a dysgu a datblygu

Mae'r cyrsiau'n cwmpasu ystod eang o bynciau felly dylech ddarllen y taflenni'n drylwyr i sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir yn briodol i'ch rôl.

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth, ewch i'n tudalen Cwrdd â'r Tîm neu anfonwch e-bost atom: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk 

Diweddarwyd y dudalen: 17/09/2020 10:05:37