We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Effeithiolrwydd Personol

Gofal Cwsmeriaid ar gyfer Timau

Rhaglen hanner diwrnod yw hon sy'n cynnig y cyfle i'ch tîm ystyried anghenion eu cwsmeriaid eu hunain ac adolygu eich gwasanaeth eich hunan. Mae hefyd yn cynnwys adran sy'n rhoi sylw i sut i ddelio â chwsmeriaid ymosodol.

Mwy o wybodaeth

TGAU Saesneg Iaith

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os nad oes gennych radd C neu os oes gennych radd C yn barod ond bod angen gradd uwch arnoch, er enghraifft, er mwyn symud ymlaen i gwrs addysg uwch.

Bydd angen ichi gwblhau asesiad cychwynnol er mwyn i ni allu asesu a yw'r cwrs yn addas ar eich cyfer. Mae'n bosibl y byddwn ni'n eich cynghori chi i astudio cwrs Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol yn gyntaf, os yw'n briodol, cyn mynd yn eich blaen i astudio TGAU Saesneg Iaith.

Mwy o wybodaeth

TGAU Mathemateg

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych yn dymuno gwella eich sgiliau mathemategol ac ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol, sy'n ofyniad cyson gan gyflogwyr ac sy'n ofynnol ar gyfer cael mynediad i lawer o sefydliadau addysg uwch.

Bydd angen ichi gwblhau asesiad cychwynnol er mwyn i ni allu asesu a yw'r cwrs yn addas ar eich cyfer. Mae'n bosibl y byddwn ni'n eich cynghori chi i astudio cwrs Sgiliau Hanfodol Defnyddio Rhif yn gyntaf, os yw'n briodol, cyn symud ymlaen at gwrs TGAU Mathemateg.

Mwy o wybodaeth

Cynllunio ar gyfer Ymddeoliad Positif

Unrhyw un sy'n ystyried ymddeol o fewn y 6 – 12 mis nesaf neu sy'n ystyried ymddeoliad cynnar neu hyblyg neu sy'n ymddeol oherwydd salwch.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Pendantrwydd

Unrhyw un sydd am ddatblygu ei sgiliau pendantrwydd er mwyn cyfathrebu'n fwy effeithiol yn y gweithle.

Mwy o wybodaeth

Sicrhau Swydd! - Sut i baratoi, perfformio a llwyddo

Unrhyw un sydd am ddysgu sut i gyflwyno eu hunain a gwneud argraff gadarnhaol ar ffurflenni cais ac mewn cyfweliadau am swyddi.

Sylwch fod y cwrs yn canolbwyntio ar ffurflen gais Cyngor Sir Caerfyrddin yn benodol.

Sylwch y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i weithwyr sydd dan anfantais yn dilyn gweithredu Gwerthuso Swyddi / Statws Unffurf.

Mwy o wybodaeth

Cymryd Cofnodion

Pobl sy’n gorfod ysgrifennu cofnodion mewn cyfarfodydd.

Mwy o wybodaeth

Datblygu Tîm

Timau sy'n wynebu cyfnod o newid ac a fyddai'n elwa o weithio ar y cyd i gynllunio ar gyfer y dyfodol a chytuno ar flaenoriaethau.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 10/11/2020 12:48:34