We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cymwysterau

Mae RhDGGCC Sir Gaerfyrddin yn darparu amrywiaeth o gymwysterau ar gyfer staff gofal cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol cymwys. Dewiswch gyrsiau sy'n briodol i'ch rôl o'r rhestr isod. At ddibenion cofrestru, mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol cymwys gwblhau o leiaf 90 awr o hyfforddiant dros gyfnod o dair blynedd. Os ydych yn ansicr pa gwrs sy'n berthnasol i'ch rôl, cysylltwch â Dysgu a Datblygu.

Cyflwyniad i Ddysgu Ymarfer ac Asesu Ymarfer ym maes Gwaith Cymdeithasol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cofrestredig a chymwysedig ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad o ymarfer ar ôl cymhwyso sydd â diddordeb mewn bod yn 'Addysgwyr Ymarfer' cymwysedig. Mae'n rhaid i weithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso ers Ebrill, 2016 fod wedi cwblhau'n llwyddiannus y Rhaglen Atgyfnerthu cyn iddynt wneud cais. Mae'n gwrs ôl-raddedig 30 credyd ar Lefel Meistr 7. Hefyd mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o fyfyriwr gradd neu radd meistr ym maes gwaith cymdeithasol a fydd yn cael ei leoli yng ngweithle'r ymgeisydd am 80, 90 neu 100 o ddiwrnodau.

Mwy o wybodaeth

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) QCF Lefel 5

Dylai ymgeiswyr yn ddelfrydol fod wedi cwblhau'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3, neu’n meddu ar NVQ Lefel 3 (neu 4) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu'r Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a nawr yn gweithredu fel ymarferwyr uwch neu reolwyr canol. Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt wedi cwblhau’r cymwysterau hyn gael:

  • profiad blaenorol sylweddol o weithio mewn swyddi goruchwylio neu reoli yn y diwydiant.

Gan fod cyfyngiadau oedran a phrofiad ar swyddi rheoli o fewn y sector a osodir gan reoliadau gwasanaeth, mae'n debygol y bydd ymgeiswyr i'r fframwaith hon dros 21 oed. Mae mynediad yn amodol ar wiriad DBS manwl.

Mwy o wybodaeth

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) QCF Lefel 3

Mae'r cymhwyster yn addas ar gyfer:

  • dysgwyr 16+ oed sy'n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu'n bwriadu gweithio ynddo
  • dysgwyr sydd mewn cyflogaeth ar hyn o bryd o fewn gofal plant preswyl, canolfannau teulu preswyl neu ofal maeth
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau cymwysterau etifeddol priodol wedi'u cynnwys yn y Fframwaith Gofal Cymdeithasol Cymru - Fframwaith Cymwysterau ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Rheoledig yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Myfyrio Beirniadol Mewn Grym (Gweithdy Datblygu 1)

Hwn yw'r cyntaf mewn Cyfres o 3 Gweithdy Datblygu ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso yn eu Blwyddyn Gyntaf yn eu Swydd. Hefyd mae'n bwysig nodi fod y gweithdai hyn yn paratoi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ar gyfer y gwaith sydd i'w gwblhau yn y Rhaglen Atgyfnerthu yn eu hail flwyddyn yn eu swydd.

Mwy o wybodaeth

Rhaglen Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, y Brifysgol Agored

Mae Adran Cymunedau ac Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi cyfleoedd i staff perthnasol wneud cais am nawdd rhannol ar gyfer Rhaglen Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol y Brifysgol Agored.

Mwy o wybodaeth

Tystysgrif Lefel 3 mewn Gofal Dementia

Anelir y cymwysterau hyn at amrywiaeth eang o rolau a meysydd galwedigaethol ar draws pob grŵp ac oedran defnyddwyr gwasanaeth, gan weithio mewn asiantaethau statudol (gan gynnwys y GIG), preifat a gwirfoddol. Byddai hyn yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn, sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rôl ofalu ar gyfer pobl hŷn.

Mwy o wybodaeth

Mentorio Gweithwyr Cymdeithasol yn eu Blwyddyn Gyntaf Mewn Ymarfer

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwysedig sydd ag o leiaf 3 blynedd o brofiad ôl-gymhwyso, Uwch-ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol, Arweinwyr Proffesiynol a Rheolwyr Tîm (sy'n gymwysedig i weithio ym maes Gwaith Cymdeithasol) sy'n dymuno bod yn fentoriaid i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sydd yn eu blwyddyn gyntaf o ymarfer.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:29:28