We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iechyd Meddwl

Mae'r Adran Iechyd Meddwl yn bwysig ac yn berthnasol i bob sector o'r gweithlu gwaith cymdeithasol/gofal cymdeithasol. Mae digwyddiadau sy'n addas ar gyfer yr holl staff yn y maes. Lluniwyd y rhaglen i gysylltu â Deddf Iechyd Meddwl (1983), Deddf Galluedd Meddyliol (2005) a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014). Mae'r cyrsiau'n amrywio o Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl, i bynciau mwy arbenigol megis Anhwylderau Personoliaeth yn ogystal â hyfforddiant i staff penodol megis y Rhaglen Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy a Hyfforddiant Gloywi Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy.

Anhwylder Personoliaeth a'r Ddeddf Iechyd Meddwl

Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP)

Mwy o wybodaeth

Anhwylderau Bwyta a'r Ddeddf Iechyd Meddwl

Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy a gyflogir gan Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mwy o wybodaeth

Asesu Galluedd o dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol

Gweithwyr cymdeithasol a staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio yn y timau sy’n cynnig cymorth i oedolion.Rheolwyr ag is rheolwyr yn gweithio mewn gwasanaethau darparwyr.

Mwy o wybodaeth

Asesu Risg a Rheoli Pobl ag Anableddau Dysgu sydd Mewn Perygl o Gyflawni Troseddau Rhywiol

Staff gwaith cymdeithasol mewn Timau Cymunedol Anableddau Dysgu ac yn y Tîm Pontio

Mwy o wybodaeth

Awtistiaeth, Syndrom Asperger a Chamddefnyddio Sylweddau

Staff gwaith cymdeithasol yn y Tîm Camddefnyddio Sylweddau. Bydd lleoedd dros ben yn cael eu cynnig i staff yn y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, y Timau Cymunedol Anableddau Dysgu, ac yn y Gwasanaeth Anableddau 0-25.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i Ddeddfwriaeth ynglŷn a Galluedd Meddyliol

Rheolwyr Timau, Gweithwyr Cymdeithasol a Chynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol. Rheolwyr a Dirprwy Reolwyr Cartrefi Gofal Cofrestredig o’r awdurdod lleol a’r sector annibynnol. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i staff nad ydynt wedi ymgymryd a’r hyfforddiant hwn yn y gorffennol.

Mwy o wybodaeth

Deall a gweithredu'r Trefniadau Diogelu Rhyddid

Rheolwyr tîm ac Uwch-ymarferwyr o'r Timau Adnoddau Cymunedol, Timau Cymunedol Anableddau Dysgu, Timau Cymunedol Anableddau Dysgu, y Tîm Pontio a'r Tîm Camddefnyddio Sylweddau. Ceisir ceisiadau hefyd gan Reolwyr Tîm a Rheolwyr Tîm Cynorthwyol mewn Timau Gwasanaethau Plant perthnasol.

Mwy o wybodaeth

Dysgu Gwers o Ddyfarniadau'r Llys Gwarchod

Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy a staff gwaith cymdeithasol wedi'u lleoli mewn Timau Iechyd Meddwl Cymunedol a Thîm Anabledd 0-25 oed. Disgwylir i gyfranogwyr feddu ar ddealltwriaeth dda o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Awtistiaeth – Hyfforddiant Awtistiaeth ar gyfer Ymarferwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

YMARFERWYR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL - Datblygwyd y cwrs hwn i gefnogi gweithwyr proffesiynol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n gweithio gydag unigolion ag Awtistiaeth (oedolion a phlant).
Bydd y cwrs hwn yn berthnasol ichi os:

  • ydych yn gweithio mewn gwasanaeth lle y gallwch gefnogi Pobl ag awtistiaeth a'u teuluoedd.
  • oes angen ichi fod yn ymwybodol o sut i addasu eich arferion/y ffordd yr ydych yn cyfathrebu er mwyn cefnogi unigolion ag awtistiaeth (oedolion a phlant)

Mwy o wybodaeth

Y Cysylltiad rhwng y Ddeddf Galluedd Meddyliol a'r Ddeddf Iechyd Meddwl

Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy a gyflogir gan Sir Gaerfyrddin a Cheredigion

Mwy o wybodaeth

Y Ddeddf Galluedd Meddyliol – Y Budd Pennaf

Rheolwyr Timau, Gweithwyr Cymdeithasol a Chynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol. Rheolwyr Cartrefi Gofal Cofrestredig o’r awdurdod lleol a’r sector annibynnol. Mae’n ofynnol bod pop ymgeisydd wedi derbyn hyfforddiant priodol am Y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn y gorffennol.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Y rheiny sydd â fawr ddim dealltwriaeth/profiad o weithio ym maes materion Iechyd Meddwl sydd eisiau datblygu eu hymwybyddiaeth.

Mwy o wybodaeth

Ymyrraeth Hunanladdiad

Ymarferwyr sy'n gweithio gydag unrhyw un a allai fod mewn perygl o hunanladdiad

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 19/04/2021 11:00:17