We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Arfer Gorau Gwaith Cymdeithasol

Mae'r adran hon yn darparu amrywiaeth o hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwys. Dim ond pobl sy'n meddu ar gymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol sy'n cael ymarfer yng Nghymru a ledled y DU.

Mae gweithwyr cymdeithasol yn hyrwyddo llesiant ac yn gwella canlyniadau i bobl, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i bobl sydd angen gofal a chymorth. Mae cyrsiau hyfforddiant ôl-gymhwyso hefyd ar gael ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwys o dan yr adran Cymwysterau ar y wefan hon.

Dylech fod yn ymwybodol o'ch cyfrifoldeb i ymgymryd â DPP fel rhan o gynnal eich cofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru (90 awr dros 3 blynedd).

Arferion sy'n Canolbwyntio ar Ganlyniadau

Hyfforddiant gorfodol i staff gwaith cymdeithasol sydd wedi'u lleoli yn y Timau Cymunedol Anableddau Dysgu.

Mwy o wybodaeth

Colled a Phrofedigaeth

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwys ar draws y Gwasanaethau Plant

Mwy o wybodaeth

Cyflwyniad i’r Ddeddf Galluedd Meddyliol (gan gynnwys Trefniadau Diogelu rhag colli Rhyddid)

Rheolwyr Timau, Gweithwyr Cymdeithasol a Chynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol. Rheolwyr a Dirprwy Reolwyr Cartrefi Gofal Cofrestredig o’r awdurdod lleol a’r sector annibynnol. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i staff nad ydynt wedi ymgymryd a’r hyfforddiant hwn yn y gorffennol.

Mwy o wybodaeth

Gwaith Taith Bywyd

Gweithwyr Broffesiynol Gwaith Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Diogelwch Personol a Rheoli Gwrthdaro

Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn para diwrnod ac yn un o'r sesiynau hyfforddi gorfodol ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso, yn ystod eu Blwyddyn Gyntaf o Ymarfer.

Mwy o wybodaeth

Mentora Gweithwyr Cymdeithasol yn eu Blwyddyn Gyntaf o Ymarfer

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwysedig sydd ag o leiaf 3 blynedd o brofiad ôl-gymhwyso, Uwch-ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol, Arweinwyr Proffesiynol a Rheolwyr Tîm (sy'n gymwysedig i weithio ym maes Gwaith Cymdeithasol) sy'n dymuno bod yn fentoriaid i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso sydd yn eu blwyddyn gyntaf o ymarfer.

Mwy o wybodaeth

Myfyrio Beirniadol Mewn Grym

Hwn yw'r cyntaf mewn Cyfres o 3 Gweithdy Datblygu ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso yn eu Blwyddyn Gyntaf yn eu Swydd. Hefyd mae'n bwysig nodi fod y gweithdai hyn yn paratoi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ar gyfer y gwaith sydd i'w gwblhau yn y Rhaglen Atgyfnerthu yn eu hail flwyddyn yn eu swydd.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Llys/Tystiolaeth Orau/Proses yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwys yn y Gwasanaethau Plant.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 21/02/2021 17:28:35