We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Hyfforddiant Craidd

Mae'r adran hon yn cynnig amrywiaeth o raglenni a fydd yn diwallu anghenion dysgu staff gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol cymwys.  Bwriedir i'r hyfforddiant gynorthwyo staff i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyflawni eu rolau'n effeithiol.  Gofynnir i chi ddarllen y taflenni'n drylwyr i sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir yn briodol i'ch rôl.  Mae'n rhaid i'r holl geisiadau gael eu cymeradwyo gan eich rheolwr cyn eu cyflwyno.

Alcohol a Sgrinio

Staff yr Awdurdod Lleol a staff y sector annibynnol sy'n cynnig cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â phroblemau alcohol.

Mwy o wybodaeth

Datblygiad yr Ymennydd a Chamddefnyddio Sylweddau

Pob aelod o staff a allai ddod i gysylltiad â phobl ifanc sy'n defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mwy o wybodaeth

Canolbwyntio ar y Person

Staff gofal cymdeithasol newydd a/neu brofiadol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref lle mae angen dealltwriaeth o waith sy'n canolbwyntio ar y person.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu Effeithiol

Holl staff sy'n gweithio mewn unrhyw leoliad gofal sy'n darparu cymorth gan gynnwys y sector annibynnol.

Unrhyw grwpiau staff sy'n helpu defnyddwyr gwasanaeth â'u bywyd dyddiol yn y gymuned

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu a Chadw Cofnod

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Cyfweliadau Ysgogol

Yr holl staff sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Plant, gan gynnwys Maethu a Mabwysiadu, a'r timau Cam Nesaf.

Mwy o wybodaeth

Cyflwuniad i Fudd-Daliadau Lles 2020

Gweithwyr Cymdeithasol a staff mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol gan roi cyngor a chanllawiau ar Fudd-daliadau Lles.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Iechyd y Geg

Yr holl staff gofal a rheolwyr mewn cartrefi gofal a chartrefi seibiant, gwasanaethau cartref a gwasanaethau dydd ar gyfer oedolion.

Mwy o wybodaeth

Goruchwylio ac Arfarnu ym maes Gofal Cymdeithasol

Yr holl uwch-aelodau staff sydd â chyfrifoldebau goruchwylio yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Preswyl a Gofal Cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth ynghylch Clefyd Parkinson

Strwythurwyd y cwrs hwn er mwyn bod o fudd i'r rheiny sy'n darparu gofal i bobl sy'n byw gyda chlefyd Parkinson, p'un ai mewn cartref nyrsio, cartref preswyl neu yn eu cartrefi eu hunain.

Bydd cyfranogwyr yn nodi arwyddion a symptomau clefyd Parkinson, dod i ddeall beth sy'n ei achosi ac archwilio'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ofalu am bobl sy'n byw gyda'r clefyd. Nod y cwrs yw hyrwyddo a rhannu arferion gorau o ran gofal drwy roi sylw i'r heriau y mae pobl â Parkinson yn eu hwynebu o ran symud, llyncu, cyfathrebu a thasgau eraill o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynyddu empathi rhwng y gofalwyr a'r rhai y gofalir amdanynt.

Mwy o wybodaeth

Ffiniau Proffesiynol ar gyfer Staff Cymorth

Pob aelod o staff cymorth sy'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd.

Mwy o wybodaeth

Gofal Diwedd Oes

Yr holl staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio yn y gwasanaethau gofal preswyl a gofal cartref sy'n cefnogi unigolion a theuluoedd â gofal diwedd oes, neu sydd wedi gwneud hynny.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Sgiliau Cofnodi (Cadw Cofnodion a Llunio Adroddiadau)

Yr holl staff gofal yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Preswyl a Gofal Cartref.

Mwy o wybodaeth

Gofal Lliniarol

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer gofalwyr a staff nyrsio y mae'r maes hwn yn newydd iddynt. Gall hefyd fod yn gwrs gloywi ar gyfer staff sy'n gweithio mewn cartref nyrsio neu sy'n darparu gofal nyrsio yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth

Meithrin Gwytnwch

Y rheiny sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd lle nodwyd bod gwytnwch yn faes pryder.

Mwy o wybodaeth

Canabis a Sgrinio

Staff yr Awdurdod Lleol a staff y sector annibynnol y mae eu rolau'n cynnwys cefnogi unigolion sy'n defnyddio canabis.

Mwy o wybodaeth

Nam ar y Synhwyrau a Bod yn Fyddar a Dall

Unrhyw weithiwr proffesiynol a/neu aelod o staff sy'n gweithio gydag unigolion y mae materion yn ymwneud â nam ar y golwg a/neu'r clyw yn effeithio arnynt. Yn aml gall cyflwr synhwyraidd dirywiol gael effaith ddifrifol ar lefelau cyfathrebu a newid canfyddiadau amgylcheddol y bobl y mae'r cyflwr yn effeithio arnynt, yn enwedig os bydd lefelau cynyddol o fyddardod ac o golli golwg yn amlwg.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Anhwylderau Bwyta

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Rheoli Heintiau

Holl staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio mewn unrhyw leoliad gofal gan gynnwys y sector annibynnol. Unrhyw staff sy'n helpu pobl hŷn yn eu bywyd pob dydd yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant WRAP

Yr holl weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed ac oedolion yn Sir Gaerfyrddin a allai fod mewn perygl.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant ynghylch Diabetes - 'Beth yw Diabetes/monitro Glwcos Gwaed a Chyngor ynghylch Deiet'

Staff gofal mewn gwasanaethau gofal a chartrefi gofal a nyrsio preswyl i oedolion lle rhoddir cymorth o ran mesur a chofnodi lefelau glwcos gwaed, a lle mae rheoli cyflwr Diabetes o ran deiet yn ystod salwch yn dod yn rhan bwysig o ofal unigol.

Mwy o wybodaeth

Meithrin Gwytnwch yn ystod argyfwng Covid-19 i weithwyr Gofal Cymdeithasol

Staff gofal cymdeithasol newydd a phrofiadol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref y mae angen cymorth arnynt a gwella eu sgiliau i ddatblygu rhagor o wytnwch yn ystod yr argyfwng Covid presennol.

Mwy o wybodaeth

Nam ar y Golwg

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Sylweddau 101

Mae'r holl staff yn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant, Ieuenctid, Oedolion a gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o gael niwed drwy gamddefnyddio sylweddau.

Mwy o wybodaeth

Urddas mewn Gofal

Yr holl staff a rheolwyr gofal yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Faeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:27:58