We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Hyfforddiant Craidd

Mae'r adran hon yn cynnig amrywiaeth o raglenni a fydd yn diwallu anghenion dysgu staff gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol cymwys.  Bwriedir i'r hyfforddiant gynorthwyo staff i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyflawni eu rolau'n effeithiol.  Gofynnir i chi ddarllen y taflenni'n drylwyr i sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir yn briodol i'ch rôl.  Mae'n rhaid i'r holl geisiadau gael eu cymeradwyo gan eich rheolwr cyn eu cyflwyno.

Adnabod, Rheoli ac Atal Niwed Pwyso

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Alcohol a Sgrinio

Staff yr Awdurdod Lleol a staff y sector annibynnol sy'n cynnig cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â phroblemau alcohol.

Mwy o wybodaeth

Canabis a Sgrinio

Staff yr Awdurdod Lleol a staff y sector annibynnol y mae eu rolau'n cynnwys cefnogi unigolion sy'n defnyddio canabis.

Mwy o wybodaeth

Canolbwyntio ar y Person

Staff gofal cymdeithasol newydd a/neu brofiadol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref lle mae angen dealltwriaeth o waith sy'n canolbwyntio ar y person.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu a Chadw Cofnod

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Budd-daliadau Trosolwg

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwys yn y Gwasanaethau Plant.

Mwy o wybodaeth

Datblygiad yr Ymennydd a Chamddefnyddio Sylweddau

Pob aelod o staff a allai ddod i gysylltiad â phobl ifanc sy'n defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mwy o wybodaeth

Defnyddio technoleg newydd ar gyfer ymweliadau cartref

Pob gwasanaeth plant, prosiectau Tîm o Amgylch y Teulu, Maethu a Mabwysiadu, y Trydydd Sector a gwasanaethau oedolion.

Mwy o wybodaeth

Dulliau sy'n Canolbwyntio ar Atebion

Holl staff y Gwasanaethau Plant, prosiectau Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) a Teuluoedd yn Gyntaf, gwasanaethau Gofal Plant Preswyl, Maethu a Mabwysiadu, y 3ydd Sector.

Mwy o wybodaeth

Gofal Cathetr a Hyrwyddo Ymataliaeth mewn Lleoliadau Cymunedol

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Gofal Diwedd Oes

Yr holl staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio yn y gwasanaethau gofal preswyl a gofal cartref sy'n cefnogi unigolion a theuluoedd â gofal diwedd oes, neu sydd wedi gwneud hynny.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Iechyd y Geg

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i raglen hyfforddi Iechyd y Geg - Gwên am Byth Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gofal y geg mewn gwasanaethau gofal ar gyfer oedolion yng Nghymru. Cafodd y rhaglen Gwên am Byth (A Lasting Smile) ei dechrau gan Lywodraeth Cymru yn 2015 gyda'r nod o wella iechyd y geg a gofal y geg ar gyfer pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal drwy ddatblygu dull gweithredu cyson ar gyfer Cymru gyfan. Nod Llywodraeth Cymru yw cynnig y rhaglen Gwên am Byth i'r holl wasanaethau gofal a chartrefi gofal yng Nghymru o 2020/21 ymlaen.

Nod y cwrs fydd rhoi sylw i'r canlynol:

  • Gofal y geg ar gyfer pobl sy'n byw mewn lleoliad gofal
  • Gofal y geg ar gyfer staff gofal cartref
  • Diwedd Oes
  • Trosolwg o'r adnoddau sydd ar gael
  • Oedolion ag anghenion arbennig (cyflwyniad ar wahân)

Mwy o wybodaeth

Llunio Adroddiadau a Chofnodi Achosion

Bydd staff gwaith cymdeithasol mewn Timau Adnoddau Cymunedol yn cael blaenoriaeth ond bydd ceisiadau hefyd yn cael eu derbyn gan staff gwaith cymdeithasol mewn timau eraill sy'n cynnig gwasanaethau i oedolion.

Mwy o wybodaeth

Rheoli Heintiau

Holl staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio mewn unrhyw leoliad gofal gan gynnwys y sector annibynnol. Unrhyw staff sy'n helpu pobl hŷn yn eu bywyd pob dydd yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Cofnodi

Yr holl staff, gan gynnwys staff cymorth, sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Sylweddau 101

Mae'r holl staff yn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant, Ieuenctid, Oedolion a gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o gael niwed drwy gamddefnyddio sylweddau.

Mwy o wybodaeth

Urddas mewn Gofal

Yr holl staff a rheolwyr gofal yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth ynghylch Clefyd Parkinson

Strwythurwyd y cwrs hwn er mwyn bod o fudd i'r rheiny sy'n darparu gofal i bobl sy'n byw gyda chlefyd Parkinson, p'un ai mewn cartref nyrsio, cartref preswyl neu yn eu cartrefi eu hunain.

Bydd cyfranogwyr yn nodi arwyddion a symptomau clefyd Parkinson, dod i ddeall beth sy'n ei achosi ac archwilio'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ofalu am bobl sy'n byw gyda'r clefyd. Nod y cwrs yw hyrwyddo a rhannu arferion gorau o ran gofal drwy roi sylw i'r heriau y mae pobl â Parkinson yn eu hwynebu o ran symud, llyncu, cyfathrebu a thasgau eraill o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynyddu empathi rhwng y gofalwyr a'r rhai y gofalir amdanynt.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:27:58