We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Hyfforddiant Craidd

Mae'r adran hon yn cynnig amrywiaeth o raglenni a fydd yn diwallu anghenion dysgu staff gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol cymwys.  Bwriedir i'r hyfforddiant gynorthwyo staff i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyflawni eu rolau'n effeithiol.  Gofynnir i chi ddarllen y taflenni'n drylwyr i sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir yn briodol i'ch rôl.  Mae'n rhaid i'r holl geisiadau gael eu cymeradwyo gan eich rheolwr cyn eu cyflwyno.

Adnabod, Rheoli ac Atal Niwed Pwyso

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Alcohol a Sgrinio

Staff yr Awdurdod Lleol a staff y sector annibynnol sy'n cynnig cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â phroblemau alcohol.

Mwy o wybodaeth

Canabis a Sgrinio

Staff yr Awdurdod Lleol a staff y sector annibynnol y mae eu rolau'n cynnwys cefnogi unigolion sy'n defnyddio canabis.

Mwy o wybodaeth

Canolbwyntio ar y Person

Staff gofal cymdeithasol newydd a/neu brofiadol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref lle mae angen dealltwriaeth o waith sy'n canolbwyntio ar y person.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu Effeithiol

Holl staff sy'n gweithio mewn unrhyw leoliad gofal sy'n darparu cymorth gan gynnwys y sector annibynnol.

Unrhyw grwpiau staff sy'n helpu defnyddwyr gwasanaeth â'u bywyd dyddiol yn y gymuned

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu a Chadw Cofnod

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Cyfweliadau Ysgogol

Yr holl staff sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Plant, gan gynnwys Maethu a Mabwysiadu, a'r timau Cam Nesaf.

Mwy o wybodaeth

Cyflwuniad i Fudd-Daliadau Lles 2020

Gweithwyr Cymdeithasol a staff mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol gan roi cyngor a chanllawiau ar Fudd-daliadau Lles.

Mwy o wybodaeth

Goruchwylio ac Arfarnu ym maes Gofal Cymdeithasol

Yr holl uwch-aelodau staff sydd â chyfrifoldebau goruchwylio yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Preswyl a Gofal Cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth ynghylch Clefyd Parkinson

Strwythurwyd y cwrs hwn er mwyn bod o fudd i'r rheiny sy'n darparu gofal i bobl sy'n byw gyda chlefyd Parkinson, p'un ai mewn cartref nyrsio, cartref preswyl neu yn eu cartrefi eu hunain.

Bydd cyfranogwyr yn nodi arwyddion a symptomau clefyd Parkinson, dod i ddeall beth sy'n ei achosi ac archwilio'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ofalu am bobl sy'n byw gyda'r clefyd. Nod y cwrs yw hyrwyddo a rhannu arferion gorau o ran gofal drwy roi sylw i'r heriau y mae pobl â Parkinson yn eu hwynebu o ran symud, llyncu, cyfathrebu a thasgau eraill o ddydd i ddydd, yn ogystal â chynyddu empathi rhwng y gofalwyr a'r rhai y gofalir amdanynt.

Mwy o wybodaeth

Ffiniau Proffesiynol ar gyfer Staff Cymorth

Pob aelod o staff cymorth sy'n gweithio gydag unigolion a theuluoedd.

Mwy o wybodaeth

Datblygiad yr Ymennydd a Chamddefnyddio Sylweddau

Pob aelod o staff a allai ddod i gysylltiad â phobl ifanc sy'n defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Sgiliau Cofnodi (Cadw Cofnodion a Llunio Adroddiadau)

Yr holl staff gofal yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Preswyl a Gofal Cartref.

Mwy o wybodaeth

Gofal Cathetr a Hyrwyddo Ymataliaeth mewn Lleoliadau Cymunedol

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Meithrin Gwytnwch

Y rheiny sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd lle nodwyd bod gwytnwch yn faes pryder.

Mwy o wybodaeth

Gofal Diwedd Oes

Yr holl staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio yn y gwasanaethau gofal preswyl a gofal cartref sy'n cefnogi unigolion a theuluoedd â gofal diwedd oes, neu sydd wedi gwneud hynny.

Mwy o wybodaeth

Nam ar y Synhwyrau a Bod yn Fyddar a Dall

Unrhyw weithiwr proffesiynol a/neu aelod o staff sy'n gweithio gydag unigolion y mae materion yn ymwneud â nam ar y golwg a/neu'r clyw yn effeithio arnynt. Yn aml gall cyflwr synhwyraidd dirywiol gael effaith ddifrifol ar lefelau cyfathrebu a newid canfyddiadau amgylcheddol y bobl y mae'r cyflwr yn effeithio arnynt, yn enwedig os bydd lefelau cynyddol o fyddardod ac o golli golwg yn amlwg.

Mwy o wybodaeth

Gofal Lliniarol

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer gofalwyr a staff nyrsio y mae'r maes hwn yn newydd iddynt. Gall hefyd fod yn gwrs gloywi ar gyfer staff sy'n gweithio mewn cartref nyrsio neu sy'n darparu gofal nyrsio yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth

Rheoli Heintiau

Holl staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio mewn unrhyw leoliad gofal gan gynnwys y sector annibynnol. Unrhyw staff sy'n helpu pobl hŷn yn eu bywyd pob dydd yn y gymuned.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Anhwylderau Bwyta

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant Iechyd y Geg

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i raglen hyfforddi Iechyd y Geg - Gwên am Byth Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gofal y geg mewn gwasanaethau gofal ar gyfer oedolion yng Nghymru. Cafodd y rhaglen Gwên am Byth (A Lasting Smile) ei dechrau gan Lywodraeth Cymru yn 2015 gyda'r nod o wella iechyd y geg a gofal y geg ar gyfer pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal drwy ddatblygu dull gweithredu cyson ar gyfer Cymru gyfan. Nod Llywodraeth Cymru yw cynnig y rhaglen Gwên am Byth i'r holl wasanaethau gofal a chartrefi gofal yng Nghymru o 2020/21 ymlaen.

Nod y cwrs fydd rhoi sylw i'r canlynol:

  • Gofal y geg ar gyfer pobl sy'n byw mewn lleoliad gofal
  • Gofal y geg ar gyfer staff gofal cartref
  • Diwedd Oes
  • Trosolwg o'r adnoddau sydd ar gael
  • Oedolion ag anghenion arbennig (cyflwyniad ar wahân)

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant WRAP

Yr holl weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant agored i niwed ac oedolion yn Sir Gaerfyrddin a allai fod mewn perygl.

Mwy o wybodaeth

Hyfforddiant ynghylch Diabetes - 'Beth yw Diabetes/monitro Glwcos Gwaed a Chyngor ynghylch Deiet'

Staff gofal mewn gwasanaethau gofal a chartrefi gofal a nyrsio preswyl i oedolion lle rhoddir cymorth o ran mesur a chofnodi lefelau glwcos gwaed, a lle mae rheoli cyflwr Diabetes o ran deiet yn ystod salwch yn dod yn rhan bwysig o ofal unigol.

Mwy o wybodaeth

Meithrin Gwytnwch yn ystod argyfwng Covid-19 i weithwyr Gofal Cymdeithasol

Staff gofal cymdeithasol newydd a phrofiadol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref y mae angen cymorth arnynt a gwella eu sgiliau i ddatblygu rhagor o wytnwch yn ystod yr argyfwng Covid presennol.

Mwy o wybodaeth

Nam ar y Golwg

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Sylweddau 101

Mae'r holl staff yn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant, Ieuenctid, Oedolion a gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o gael niwed drwy gamddefnyddio sylweddau.

Mwy o wybodaeth

Urddas mewn Gofal

Yr holl staff a rheolwyr gofal yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Faeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:27:58