We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cynllunio Asesu a Gofal

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn darparu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth (gan gynnwys gofalwyr), ac ar gyfer trawsnewid gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae Côd Ymarfer Rhan 3 yn nodi proses ar gyfer asesu anghenion unigolion am ofal a chymorth, neu gymorth yn achos gofalwyr. Mae Rhan 4, 'Diwallu Anghenion' yn nodi'r meini prawf cymhwystra cenedlaethol a chynllunio gofal (yn cynnwys Taliadau Uniongyrchol). Ewch i côd Ymarfer Rhan 3 a Rhan 4.

Isod, nodir amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant mewn perthynas ag asesu a chynllunio gofal.

Cynllunio Gofal

Yr holl uwch-aelodau staff gofal yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys Gofal Preswyl a Gofal Cartref.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 10/02/2020 16:00:03