We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rheolau a Rhwymedigaethau Cyfreithiol

Mae ein Rheolau o ran Gweithdrefnau Contractau wedi eu hysgrifennu i osod rheolau clir o ran caffael nwyddau, gwasanaethau a gwaith, fel bod modd inni gael y gwerth gorau am arian ac, ar yr un pryd, sicrhau system o fod yn agored ac yn dryloyw ac o beidio â gwahaniaethu lle nad oes unrhyw amheuaeth ynghylch atebolrwydd y broses gaffael.

Mae ein rheolau'n rhoi ystyriaeth i Gyfarwyddeb Contractau Cyhoeddus Ewropeaidd  2014/24/EU a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015.

Nod Rheoliadau Contractau Cyhoeddus yr UE yw sicrhau bod y broses caffael cyhoeddus yn dryloyw, yn deg ac yn gystadleuol ar draws Marchnad Sengl yr UE a fydd yn creu cyfleoedd busnes, yn hybu twf economaidd ac yn creu swyddi.

Mae'r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor hysbysebu'r holl gontractau dros rai trothwyon yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Gwerth trefniant prynu yw gwerth oes gyfan y contract, nid y gwerth blynyddol yn unig ac mae'n rhaid cwmpasu'r holl gontractau at yr un diben. Mae hyn yn golygu na cheir rhannu contractau'n gontractau llai i osgoi'r rheoliadau hyn.

Adolygir y trothwyon Caffael Cyhoeddus Ewropeaidd bob dwy flynedd. Daeth y gwerthoedd presennol i rym ar 1af Ionawr 2020, ac maent fel a ganlyn:

  • Contractau Cyflenwadau (Nwyddau) £189,330
  • Contractau Gwasanaethau £189,330
  • Contractau Gwaith Adeiladu a Pheirianneg £4,733,252
  • Gwasanaethau llai manwl (cymdeithasol a thebyg) £663,540

Mae'r rheolau newydd yn ceisio gofalu bod contractau caffael yn agored i atebion mwy arloesol er mwyn sicrhau bod yr arian sy'n mynd i gaffael yn cael ei wario mewn modd sy'n ysgogi datblygu. Bydd y rheolau hefyd yn lleihau biwrocratiaeth i gwmnïau sy'n cyflwyno cynigion a'i gwneud yn haws i gwmnïau bach a chanolig gymryd rhan.

Diweddarwyd y dudalen: 22/09/2020 10:19:37