We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gwasanaeth Cymorth Llesiant

Mae'r gwasanaeth hwn ar eich cyfer chi os oes gennych anawsterau seicolegol a/neu gorfforol sy'n effeithio ar eich llesiant.

Gellir rhoi cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau hyn gan ddefnyddio ystod o ymyriadau a strategaethau sy'n cynnwys:

  • Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)/ Dull sy'n cael ei lywio gan CBT
  • Cwnsela/ gwrando pwrpasol
  • Sgiliau ymdopi a datrys problemau

Gallwch gael mynediad at y Gwasanaeth Cymorth Llesiant trwy atgyfeiriad gan eich rheolwyr a/neu argymhelliad gan y meddyg/ymgynghorydd. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys asesiad cychwynnol, ac yna hyd at 6 sesiwn os bydd angen, a bydd pob sesiwn wedi'i theilwra yn ôl eich anghenion.

 

Diweddarwyd y dudalen: 21/07/2020 12:14:05