We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cais am atgyfeiriad

Coronafeirws (COVID-19)

Dylai pob gweithiwr sy'n dychwelyd i'r gweithle gwblhau'r asesiad risg unigol a thrafod y canlyniad gyda'i reolwr. Os bydd angen atgyfeirio'r gweithiwr at yr uned Iechyd Galwedigaethol yn dilyn hyn, ewch i'r tab Dychwelyd i'r gwaith/y gweithle – y Broses Atgyfeirio Iechyd Galwedigaethol ar dudalennau Canllawiau i Reolwyr a Phenaethiaid Ysgol i gael gwybodaeth am yr hyn i'w gynnwys yn yr atgyfeiriad. 

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Er mwyn cael eich cyfeirio at yr Uned Iechyd Galwedigaethol bydd angen atgyfeiriad arnoch gan eich rheolwr.  Bydd angen i chi drafod â'ch rheolwr pam rydych yn credu y byddech yn elwa ar gael apwyntiad Iechyd Galwedigaethol. Weithiau bydd eich rheolwr yn cynnig eich atgyfeirio, nid ydym yn derbyn atgyfeiriadau nad ydynt wedi cael eu trafod â chi.

Ar ôl i chi gael eich cyfeirio bydd llythyr yn cael ei anfon atoch i roi gwybod i chi pryd y mae eich apwyntiad gyda'r gweithiwr meddygol priodol. Bydd hyn yn cymryd tua 10 diwrnod gwaith. Bydd adroddiad yn cael ei lunio ar ôl eich apwyntiad. 

Proses atgyfeirio drwy law eich rheolwr llinell

Cyrraedd pwynt sbarduno yn y polisi salwch*, pryderon am lesiant gweithiwr, neu fod y gweithiwr yn gofyn am gymorth.

* Nid oes angen atgyfeirio bob amser e.e. Os oes 4 achos o fân anhwylderau yn digwydd (h.y. annwyd/peswch) ni fyddai angen atgyfeirio o reidrwydd. Dylid ystyried pob achos yn unigol.

Bydd eich rheolwr yn llenwi ffurflen atgyfeirio electronig gyda chi neu'n rhoi gwybod i chi am y cynnwys a'r rheswm dros atgyfeirio. Yna caiff hon ei chyflwyno i'n Tîm Iechyd Galwedigaethol.

E-Ffurflen Atgyfeiriad (Mewnol)

E-Ffurlen Atgyferiad (I Gadeiryddion)

Nodyn i reolwyr: A yw'r atgyfeiriad yn cael ei weld fel achos o straen yn gysylltiedig â gwaith? Os felly, llenwch ffurflen Asesu Straen Unigol (.doc) a'i llwytho i fyny gyda'ch atgyfeiriad neu cwblhewch unrhyw gamau cychwynnol ac yna atgyfeirio os yn briodol.

Bydd Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol yn brysbennu eich atgyfeiriad ac yn cytuno ar gamau priodol, p'un a yw hyn yn golygu cael eich gweld gan Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol / Meddyg Iechyd Galwedigaethol / Ymarferwr Cymorth Lles.

Bydd apwyntiad yn cael ei drefnu o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn yr atgyfeiriad gan eich rheolwr. Byddwch chi a'ch rheolwr yn cael gwybod am yr apwyntiad hwn.

Os byddai atgyfeiriad at y Gwasanaeth Cymorth Llesiant yn briodol byddwch yn cael Holiadur Iechyd Cleifion a ffurflen asesu straen a gorbryder cyffredinol i'w llenwi cyn eich apwyntiad cychwynnol.

Byddwch yn cael deunydd darllen priodol yn ymwneud â'ch apwyntiad.

Yn ystod eich apwyntiad, caiff eich cydsyniad ei dderbyn a bydd adroddiad yn cael ei ysgrifennu a'i anfon nôl at eich rheolwr llinell drwy e-bost o fewn 5 diwrnod gwaith. Bydd eich rheolwr yn trafod yr adroddiad ac unrhyw argymhellion gyda chi.

Os ydych wedi bod i apwyntiad cymorth llesiant cychwynnol, bydd eich rheolwr yn cael gwybod eich bod wedi cael eich derbyn y gwasanaeth a dyddiad eich apwyntiad nesaf. Yn dilyn hyn dylech wedyn roi gwybod i'ch rheolwr am unrhyw apwyntiadau yn y dyfodol. Bydd eich rheolwr yn derbyn adroddiad rhyddhau pan fyddwch wedi cwblhau eich sesiynau.

Diweddarwyd y dudalen: 13/10/2020 09:17:58