We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Argraffu a Sganio

Cwestiynau cyffredin

Pan fyddwch yn argraffu dogfen, dewiswch yr opsiwn i argraffu ar eich cyfrifiadur, yn ôl yr arfer. Fodd bynnag, yn hytrach na chasglu eich dogfen o argraffydd penodol, bydd modd i chi bellach ei hargraffu o unrhyw argraffydd ar y rhwydwaith. Gallai hyn fod yn argraffydd gerllaw, neu gallech gasglu eich dogfen o unrhyw argraffydd arall.

Ar ôl dewis ble a phryd rydych chi am gael eich dogfen, sweipiwch eich carden adnabod yn narllenydd cardiau'r ddyfais. Bydd hyn yn eich mewngofnodi a bydd dewisiadau megis argraffu, copïo, sganio i'w gweld ar y sgrin. Drwy bwyso 'Print', bydd modd i chi ddewis argraffu pob dogfen, argraffu'r rhai rydych wedi'u dewis neu ddileu dogfennau nad oes eu hangen arnoch.

Oes. Gallwch godi eich dogfennau o unrhyw un o argraffyddion Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r system yn ddiogel. Nid yw'r dogfennau rydych yn eu hargraffu'n aros amdanoch ger yr argraffydd er mwyn i bawb eu gweld. Byddwch yn argraffu'r dogfennau o dan eich rheolaeth tra byddwch wrth y ddyfais. Ni fydd dogfennau'n cael eu hargraffu tan eich bod yn cyrraedd yr argraffydd ac yn sweipio'ch carden neu'n defnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Os ydych yn anfon rhywbeth i'w argraffu ac yn anghofio amdano, ni fydd yn cael ei argraffu a bydd y dasg yn cael ei dileu o'r argraffydd yn ddiogel mewn 24 awr.

Yn syml, ewch i'r argraffydd rhydd agosaf a sweipiwch eich carden adnabod i argraffu eich gwaith.

Gallwch roi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair â llaw ar bad cyffwrdd yr argraffydd.

Ar gyfer costau argraffu, siaradwch naill ai ag Ultann George neu Mandy Daniel mewn Cyfrifon a all ddarparu dadansoddiad o'r taliadau.

 

Pan fydd yr inc yn isel bydd ein hargraffwyr yn rhoi gwybod i Konica yn awtomatig a bydd inc newydd yn cael ei ddosbarthu i'ch lleoliad o dan enw eich Hyrwyddwr Argraffu.

Nid oes angen cysylltu â'r Ddesg Gymorth TG i archebu inc neu focsys ar gyfer cetris inc gwag.

Drwm Argraffydd, Uned Ddelweddu a Styffylau

Os oes angen drwm argraffydd neu uned ddelweddu newydd arnoch, bydd yn rhaid archebu'r rhain gyda Konica - 0871 574 7200 opsiwn 2.

Ailgylchu cetris inc gwag / Biniau Gwastraff

Pan fydd cetris inc gwag gennych neu finiau gwastraff, gallwch gysylltu â Claire Tyler, EOS Solutions South Ltd ar 01306 631 070 neu e-bostiwch info@eossolutionsltd.com.

Byddan nhw'n anfon bocs wedi'i bacio'n fflat atoch; llenwch y bocs â'r cetris inc gwag a chysylltwch â nhw pan fyddwch angen i'r bocs gael ei gasglu gan gwmni cludo (rhoddir y manylion llawn ar y bocs).

Eich dewis chi fydd naill ai cadw bocs yn barhaol yn eich adran ac yna ffonio pan fydd hwnnw'n llawn, neu gadw cetris inc gwag a ffonio pan fydd angen bocs arnoch – croeso i chi a'ch swyddfa benderfynu.

Unrhyw broblemau cyffredinol yn ymwneud ag argraffydd amlswyddogaeth Konica megis: papur yn mynd yn sownd, codau namau, ansawdd gwael y print neu'r copi - cysylltwch â Konica yn uniongyrchol drwy ffonio 0371 5747200. (Cofiwch nodi rhif eich offer, eich lleoliad a'ch manylion cyswllt.)

Cyn gofyn i’r Gwasanaethau TG symud neu adleoli peiriannau argraffu, rhaid ystyried pawb sy’n defnyddio’r ddyfais. Gan fod peiriannau argraffu’n cael eu darparu ar gyfer y staff i gyd, nid ydynt yn eiddo llwyr i unrhyw Adran nac adain unigol.

Pwyntiau i’w hystyried wrth newid lleoliad:

 • Rhaid i’r gwaith o symud neu adleoli peiriant argraffu gael ei gyd-drefnu bob amser drwy’r Ddesg Gwasanaeth TG.
 • Os yw adain yn adleoli i adeilad arall sy’n eiddo i’r Awdurdod, dylai fod peiriant argraffu ar gael ar y safle’n barod ac efallai na fydd angen symud dyfais.
 • Os yw adain yn symud i adeilad newydd nad oedd yr Awdurdod yn ei ddefnyddio cynt, bydd angen ystyried symud y peiriant argraffu. Fodd bynnag, rhaid ystyried staff a allai fod yn aros yn yr adeilad.
 • Mae peiriant argraffu yn perthyn i’r adeilad ei hun, nid y bobl ynddo; ni fydd yn symud yn awtomatig gyda’r deiliaid os byddant yn adleoli.
 • Os bydd swyddfa neu adeilad yn cau, bydd angen symud y peiriant argraffu o’r safle ond, unwaith eto, ni fydd yn symud yn awtomatig gyda’r deiliaid. Bydd yn dibynnu ar y lleoliadau maen nhw’n adleoli iddynt a pha ddarpariaeth argraffu a chopïo sydd yno’n barod.
 • Bydd adleoli peiriant argraffu yn cymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’w brosesu gyda’n cyflenwr ac mae angen cymaint â phosib o rybudd i sicrhau bod y Gwasanaethau TG yn gallu ateb yr angen.

Os oes unrhyw amheuaeth dylech gysylltu â’r Gwasanaethau TG mewn da bryd cyn y dyddiad symud sydd wedi’i gynllunio. Rydym yma i wneud yn siŵr fod eich anghenion yn cael eu hateb a’ch bod chi’n profi cyn lleied â phosib o darfu ar y gwasanaeth TG.

Cwestiynau i’w gofyn i chi eich hun cyn gwneud cais am symud peiriant argraffu:

 • Pam mae angen imi symud peiriant argraffu? Oes yna gyfleusterau argraffu a chopïo yn y lleoliad newydd?
 • Fydd unrhyw staff yn aros yn yr adeilad rydw i’n ei adael? Gallai’r rhain fod o Adrannau neu adeiniau eraill
 • Beth yw fy ngofynion argraffu? (Argraffu lliw, A4, A3, styffylu, rhwymo)
 • Ble mae’r ddyfais rydw i am ei symud wedi’i lleoli, i ble rydw i am ei symud a phryd?

Unwaith y byddwch chi wedi gofyn y cwestiynau uchod i chi’ch hun a’ch bod yn hapus fod gennych achos da i adleoli dyfais, bydd angen ichi gofnodi galwad gyda’r Ddesg Gwasanaeth TG.

Gofynnir ichi ddarparu’r manylion canlynol yn yr alwad:

 • Rhif y cyfarpar. Mae hwn yn cychwyn â’r rhifau 182 ac mae wedi’i argraffu ar y ddyfais.
 • Y dyddiad yr hoffech i’r ddyfais gael ei symud (Fel y dywedwyd, mae’n cymryd o leiaf 10 diwrnod gwaith i brosesu symudiad felly mae angen cymaint â phosib o rybudd).
 • Y cyfeiriad lle mae’r ddyfais wedi’i lleoli ar hyn o bryd, yn cynnwys pa lawr y mae arno.
 • Manylion cyswllt llawn person yn y lleoliad presennol a all weithredu fel pwynt cyswllt. (Rhaid cynnwys e-bost a rhif ffôn uniongyrchol.)
 • Y cyfeiriad lle mae’r ddyfais i gael ei lleoli, yn cynnwys pa lawr y dylai fod arno.
 • Manylion cyswllt llawn person yn y lleoliad newydd a all weithredu fel pwynt cyswllt. (Rhaid cynnwys e-bost a rhif ffôn uniongyrchol.)

Diweddarwyd y dudalen: 03/03/2021 16:23:23