We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gweithio o bell

Os gofynnwyd i chi weithio o bell, bydd y wybodaeth ganlynol yn gwneud yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch. Os nad oes gennych liniadur, cysylltwch â'ch rheolwr yn y lle cyntaf.

Os byddwch yn cael problemau technegol, gallwch gofnodi galwad gyda ni drwy Hunanwasanaeth. Os ydych yn gweithio gartref ac yn methu cyrchu Hunanwasanaeth ffoniwch ni ar 01267 246789.

Mae'n bwysig eich bod yn profi eich gliniadur i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio'n iawn. Gallwch wneud hyn drwy sicrhau bod eich gliniadur yn cysylltu â'r Wi-Fi Corfforaethol yn y swyddfa yn gyntaf cyn mynd ag ef adref. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn gwybod eich rhif PIN BitLocker i ddechrau eich gliniadur. Os ydych wedi anghofio eich rhif PIN, ffoniwch ni ar 01267 246789.

I gysylltu o bell, bydd angen yr eitemau canlynol arnoch:

 • Gliniadur (os nad oes gliniadur gennych, cysylltwch â'ch rheolwr yn y lle cyntaf)
 • Gwefrwr cywir ar gyfer eich gliniadur
 • Dim ond staff a ddynodwyd gan y Pennaeth Gwasanaeth sydd i fynd â ffonau desg adref.

Nid oes angen i chi gymryd eitemau eraill gartref megis: 

 • Gorsaf ddocio
 • Monitor
 • Llygoden
 • Bysellfwrdd
 • Nid oes angen i chi ddatgysylltu unrhyw geblau o'r swyddfa.

Mae nifer o ddewisiadau cyfathrebu ar gael i chi wrth i chi weithio gartref a fydd yn sicrhau y gallwch gysylltu'n hawdd â'ch cydweithwyr a chysylltiadau allanol. Nodir pob un o'r rhain isod, gan gynnwys dolen lle gallwch gael rhagor o wybodaeth.

Microsoft Outlook

Gallwch ddefnyddio negeseuon e-bost i gyfathrebu a rhannu ffeiliau â chydweithwyr mewnol ac allanol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am ddefnyddio Outlook a chynghorion defnyddiol ar dudalen hyfforddiant Microsoft Outlook ar y rhyngrwyd.

 

Microsoft Teams

Mae Microsoft Teams yn offeryn defnyddiol i gynnal sgwrs grŵp, a rhannu ffeiliau'n hawdd â'ch cydweithwyr. Mae hefyd yn cynnwys holl swyddogaethau Skype for Business, gan gynnwys negeseua gwib a galwadau fideo.

I gael rhagor o wybodaeth am Microsoft Teams ewch i'n tudalen Teams ar y fewnrwyd.

Ffôn Mitel IP

Os oes angen ffôn Mitel IP arnoch gartref, bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr llinell i gyfiawnhau eich angen. Yna, dylai eich rheolwr llinell gofnodi galwad gyda'r Ddesg Gymorth TG ar eich rhan, gan nodi'r rhesymau dros y cais hwn, a pham mae angen y ffôn hwn arnoch i gyflawni eich rôl yn effeithiol.

Bydd angen i ffonau IP gael eu ffurfweddu gan y Gwasanaethau TGCh cyn y byddant yn gweithio yn eich cartref. Hefyd, bydd angen i chi brynu addasydd POE (sy'n costio tua £30) i'w ddefnyddio gyda'r ffôn. 

Mwy o wybodaeth am Ffonau Mitel

Ffonau Symudol Corfforaethol

Rydym yn cynnig dau ffôn symudol corfforaethol (ffôn safonol a ffôn clyfar). Os oes gennych ffôn clyfar Cyngor Sir Caerfyrddin, yna yn ogystal â gallu gwneud galwadau ac anfon negeseuon testun, gallwch gael mynediad i'r rhyngrwyd, negeseuon e-bost a chalendr Cyngor Sir Caerfyrddin, data/ffeiliau Cyngor Sir Caerfyrddin a gwneud galwadau fideo drwy Skype neu Teams.

I gael rhagor o wybodaeth am brisiau a'r broses ar gyfer archebu ffonau symudol corfforaethol, ewch i'n tudalen ffonau symudol ar y fewnrwyd.

Dewch â'ch Dyfais eich hun (BYOD)

Mae BYOD yn eich galluogi i ddefnyddio llawer o gymwysiadau gwaith ar eich dyfais symudol bersonol eich hun. Mae hyn yn cynnwys apiau fel Outlook (ar gyfer negeseuon e-bost a chalendr) a Teams (i gael mynediad i sgyrsiau grŵp/ffeiliau, negeseua gwib a galwadau fideo).

I gael rhagor o wybodaeth am BYOD ewch i'n tudalen BYOD ar y fewnrwyd.

Os edrychwch yng nghornel dde waelod eich sgrin, byddwch yn gweld un o'r eiconau canlynol gan ddibynnu ar eich fersiwn o Windows 10. Mae'r ddau eicon hyn yn golygu nad ydych wedi cysylltu â'ch Wi-Fi.

global-protect   wi-fi off

Sut i gysylltu â'ch Wi-Fi:

 • Cliciwch ar yr eicon a byddwch yn gweld Wi-Fi eich cartref (a Wi-Fi eich cymdogion siŵr o fod).
 • Dewiswch Wi-Fi eich cartref a theipiwch y côd  (os nad ydych chi'n gwybod eich côd, bydd wedi'i nodi ar eich llwybrydd di-wifr).

Ar ôl i chi gysylltu, bydd yr eiconau uchod wedi newid i hyn:
wi-fi on

Bellach bydd angen i chi sicrhau bod Global Protect yn cysylltu. Gallwch weld eicon Global Protect yn y bar tasgau a bydd yn edrych fel hyn i ddechrau:  

Global protect task bar

Ar ôl i Global Protect ganfod cysylltiad diogel â'r rhwydwaith corfforaethol bydd yn newid i'r glôb glas uchod. Gallwch bellach ddefnyddio'r gliniadur a'r rhaglenni fel pe baech yn eistedd wrth eich desg yn y swyddfa. Os ydych yn cael problemau cysylltu â Global Protect, ffoniwch 01267 246789.

O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl na fydd eich gliniadur yn cysylltu â'r rhyngrwyd drwy eich llwybrydd di-wifr. Os yw'r broblem hefyd yn effeithio ar eich dyfeisiau personol, efallai y bydd yn werth ailddechrau eich llwybrydd di-wifr. Cofiwch nad yw pob llwybrydd yn edrych yr un fath, ond maent yn cyflawni'r un swyddogaeth.

I ailddechrau eich llwybrydd di-wifr: 

 • Dadblygwch eich llwybrydd neu'ch modem o'r pŵer (peidiwch â'i ddiffodd yn unig).
 • Arhoswch tua 30 eiliad cyn ei blygio'n ôl i mewn. 
 • Caniatewch rai munudau i'r ddyfais droi nôl ymlaen.
 • Ar ôl i'r llwybrydd ailddechrau, gwiriwch a yw eich gliniadur wedi cysylltu â'r rhyngrwyd fel y nodwyd yn yr adran 'Sut rwyf yn cysylltu â Wi-Fi'. 

Os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â rhwydwaith yr Awdurdod, gofynnir i chi brofi dyfais bersonol gan ddefnyddio cysylltiad eich cartref â'r rhyngrwyd i weld ai'r cysylltiad â'r rhyngrwyd neu eich dyfais CSC sy'n gyfrifol am hyn, cyn cysylltu â ni.

Os ydych chi'n cael problemau o ran cysylltedd y rhyngrwyd yn eich cartref, cyfeiriwch at ein canllaw Wi-Fi uchod.

Er mwyn i'n systemau gweithredol allweddol sy'n tanategu ein gwasanaethau rheng flaen barhau i weithredu'n effeithiol, bydd angen i bob defnyddiwr ystyried pa gymwysiadau a systemau y mae’n ei ddefnyddio wrth weithio gartref i'r dyfodol. Bydd angen i'r lled band ar rwydwaith yr Awdurdod gael ei roi i'r gwasanaethau blaenoriaeth y cytunwyd arnynt yn gorfforaethol, sef:

Addysg

 • Ysgolion (gan gynnwys Ysgolion Arbennig)
 • Lleoliadau Addysg Arbenigol
 • Cynllunio Gofal Cymdeithasol ar y Cyd (Cymunedau ac Addysg)

Cymunedau

 • Gofal Preswyl/Gofal Cartref/Anableddau Dysgu Preswyl
 • Asesiadau Amddiffyn Plant
 • Cartrefi Preswyl i blant
 • Gofal Teulu
 • Adolygu/Asesu Gofal Acíwt

Yr Amgylchedd

 • Casglu sbwriel/Gwastraff Clinigol/Tipio Anghyfreithlon
 • Mynwent Rhydaman
 • Gwaith Cynnal a Chadw Brys – Priffyrdd ac Eiddo

Gwasanaethau Corfforaethol

 • Budd-dal Tai/y Gyflogres Pensiynau
 • Y Gwasanaeth Cofrestru (Genedigaethau/Marwolaethau/Claddedigaethau)

Dim ond drwy Citrix y dylid defnyddio'r systemau canlynol gartref:

 • OHMS
 • Flare
 • Cefn Swyddfa Agresso

Dylai cleientiaid sy'n gweithredu o fewn gwasanaethau critigol ac sydd angen mynediad at systemau trwy Citrix wneud cais trwy Hunan Wasanaeth.

I gyfathrebu â'ch cydweithwyr o bell, yn ogystal ag e-bost, byddem yn argymell defnyddio Microsoft Teams. Mae'n bwysig bod Microsoft Teams yn rhedeg gyda chi pan fyddwch yn gweithio gartref, fel bod cydweithwyr yn gallu cysylltu â chi. 

Edrychwch am yr eicon hwn i wirio a yw Microsoft Teams wedi dechrau.

Os nad ydych yn gweld yr eicon hwn, bydd angen i chi agor Microsoft Teams eich hun. I ddod o hyd i Microsoft Teams, cliciwch ar y botwm 'Start' a sgroliwch i lawr nes y byddwch yn gweld Microsoft Teams, ac yna cliciwch arno i'w agor.

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio Microsoft Teams

Bydd y Pennaeth Gwasanaeth yn blaenoriaethu pa staff sydd angen ffonau gartref. Os ydych yn credu bod angen i chi fynd â'ch ffôn desg adref, cysylltwch â'ch rheolwr.

Cyn eich bod yn mynd â’ch ffôn adref, bydd angen yr eitemau canlynol arnoch. Os nad yw’r eitemau hyn gennych, bydd angen i chi gysylltu â’ch rheolwr llinell, a fydd wedyn yn dilyn y broses newydd ar gyfer archebu offer TG (mae’r wybodaeth hon wedi’i hanfon atynt drwy’r e-bost).

Sut i gysylltu eich ffôn desg â’ch llwybrydd

Mae 2 gysylltiad rhwydwaith ar yr IP phone power injector. Rhowch y ddau gebl rhwydwaith i mewn i’r ddau dwll ar yr IP phone power injector.

 • Cebl rhwydwaith 1: Cymerwch y cebl rhwydwaith sydd wedi’i gysylltu i’r twll LAN ar yr IP phone power injector (neu’r twll â’r symbol rhwydwaith), a’i gysylltu â’ch llwybrydd cartref (unrhyw dwll).
 • Cebl rhwydwaith 2: Cymerwch yr ail gebl rhwydwaith a’i gysylltu â chefn eich ffôn yn y twll â’r symbol rhwydwaith

Bydd y ffôn yn dod ymlaen os yw wedi’i gysylltu’n gywir, os nad yw’r ffôn yn dod ymlaen, sicrhewch fod y cysylltiadau’n gywir fel yr uchod a bod y pŵer i’r ‘injector’ ymlaen.

Yna bydd angen i chi ffurfweddu'ch ffôn. Bydd angen i chi weld a yw eich ffôn yn ffôn Mitel 5212 neu ffôn Mitel 5213/5320. Gallwch ddarganfod pa fodel sydd gennych trwy edrych ar y ffôn ei hun.

Gosodiad Teleweithiwr ar gyfer ffôn Mitel 5212

 • Cysylltwch eich cebl rhwydwaith oddi tano i'r twll sydd â'r symbol rhwydwaith yn ei ymyl a gwasgwch "7" yn syth a'i ddal i lawr nes bod "Config Teleworker" yn ymddangos.
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin:
  • Config Teleworker: gwasgwch * ar gyfer Yes.
  • Delete/New Settings gwasgwch # ar gyfer New.
  • Teleworker Gateway: teipiwch 212.219.142.124
  • Gwasgwch y botwm saeth i lawr yn ymyl y sgrin arddangos (ar yr ochr dde ar dop y ffôn).
  • Store Changes: gwasgwch * ar gyfer Yes.
  • Bydd y ffôn yn dangos “Saving to NVRAM” yna “NVRAM Save Complete”.
  • Bydd y ffôn yn lawrlwytho ei osodiadau ac yn barod i'w ddefnyddio.

Cofiwch y bydd angen dilyn y broses i'r gwrthwyneb i ddefnyddio'ch Ffôn IP yn y swyddfa eto:

Dileu gosodiad Teleweithiwr ar gyfer ffôn Mitel 5212

 • Datgysylltwch ac yna ailgysylltwch eich cebl rhwydwaith i'r ffôn a gwasgwch y botwm "7" yn syth nes bydd "Config Teleworker" yn ymddangos.
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin:
  • Config Teleworker: gwasgwch * ar gyfer Yes. 
  • Delete/New Settings gwasgwch * ar gyfer Delete.
  • Store Changes: gwasgwch * ar gyfer Yes. 
  • Bydd y ffôn yn dangos "Saving to NVRAM" yna "NVRAM Save Complete".
  • Datgysylltwch y ffôn. 

Gosodiad Teleweithiwr ar gyfer ffôn Mitel 5312/5320

 • Cysylltwch eich cebl rhwydwaith oddi tano i'r twll sydd â'r symbol rhwydwaith yn ei ymyl a gwasgwch "7" yn syth a'i ddal i lawr nes bod "Config Teleworker" yn ymddangos. 
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin:
  • Config Teleworker: gwasgwch * ar gyfer Yes. 
  • Delete/New Settings gwasgwch # ar gyfer New.
  • Math Cyfeiriad IP: gwasgwch * ar gyfer Yes.
  • Teleworker Gateway: teipiwch 212.219.142.124
  • Gwasgwch y botwm saeth i lawr yn ymyl y sgrin arddangos (ar yr ochr dde ar dop y ffôn).
  • Store Changes: gwasgwch * ar gyfer Yes
  • Bydd y ffôn yn dangos “Saving to NVRAM” yna “NVRAM Save Complete”.
  • Bydd y ffôn yn lawrlwytho ei osodiadau ac yn barod i'w defnyddio.

Cofiwch y bydd angen dilyn y broses i'r gwrthwyneb i ddefnyddio'ch Ffôn IP yn y swyddfa eto:

Dileu gosodiadau Teleweithiwr o ffôn Mitel 5312/5320

 • Datgysylltwch ac yna ailgysylltwch eich cebl rhwydwaith i'r ffôn a gwasgwch y botwm "7" yn syth nes bydd "Config Teleworker" yn ymddangos.
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin:
  • Config Teleworker: gwasgwch * ar gyfer Yes. 
  • Delete/New Settings gwasgwch * ar gyfer Delete.
  • Store Changes: gwasgwch * ar gyfer Yes. 
  • Bydd y ffôn yn dangos "Saving to NVRAM" yna "NVRAM Save Complete".
  • Datgysylltwch y ffôn.

Na, nid yw'n bosibl argraffu i argraffwyr personol. 

Llwythwch mwy

Diweddarwyd y dudalen: 15/04/2021 16:35:54