We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Clipiau sain

Gallwch ddarparu gwasanaeth ddwyieithog i’r cyhoedd os ydych yn siaradwr Cymraeg rhugl ai peidio. Mae yma gyfres o glipiau sain a fydd yn eich cynorthwyo i ynganu geiriau, termau a brawddegau nad ydych chi’n siŵr ohonynt. Os ydych eisiau gwirio ambell i ynganiad, neu os ydych yn chwilio am gymorth i gynnwys mwy o dermau Cymraeg wrth ddelio â’r cyhoedd neu gyda chydweithwyr, gallwn ni eich helpu.

Os ydych yn defnyddio’r clipiau sain uchod wrth weithio, fe fyddwch yn gwybod eich bod yn ymateb yn gywir i ymholiadau Cymraeg ac fe fyddwch yn medru gweithio fwyfwy drwy gyfrwng y Gymraeg ar ran y Cyngor.

Cymraeg Saesneg Clip sain
Amgylchedd Environment Chwarae
Casgliadau Biniau Bin Collection Chwarae
Canolfannau Ailgylchu Recycling Centres Chwarae
Baw Cwn Dog Fouling Chwarae
Budd-daliadau Benefits Chwarae
Tai Housing Chwarae
Cymunedau Communities Chwarae
Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Social Care and Health Chwarae
Gwasanaethau Plant a Theulu Children and Family Services Chwarae
Addysg ac Ysgolion Education and Schools Chwarae
Cynllunio Planning Chwarae
Teithio, Ffyrdd a Pharcio Travel, Roads and Parking Chwarae
Llyfrgelloedd ac Archifau Libraries and Archives Chwarae
Hamdden a Gweithgareddau Leisure and Activities Chwarae
Theatr, Celfyddydau ac Amgueddfeydd Theatre, the Arts and Museums Chwarae
Genedigaeth, Marwolaeth, Priodasau Births, Deaths and Marriages Chwarae
Gwasanaethau Corfforaethol Corporate Services Chwarae
Iechyd yr Amgylchedd Environmental Health Chwarae
Safonau Masnach Trading Standards Chwarae
Swyddi a Gyrfaoedd Vacancies and Careers Chwarae
Anableddau Dysgu Learning Disabilities Chwarae
Gofal Preswyl a Nyrsio Residential Care and Nursing Chwarae
Cyllid a Grantiau Finance and Grants Chwarae
Diogelwch Cymunedol Community Safety Chwarae
Cofrestrydd Registrar Chwarae
Cludiant Transport Chwarae
Y Prif Weithredwr The Chief Executive Chwarae
Cymraeg Saesneg Clip sain
Bore da Good morning Chwarae
Prynhawn da Good afternoon Chwarae
Cyngor Sir Gâr Carmarthenshire County Council Chwarae
Adran X X Department Chwarae
X yn siarad (Your name) speaking Chwarae
Sut galla i eich helpu? How may I help you? Chwarae
Gyda phwy hoffech chi siarad? With whom would you like to speak? Chwarae
Beth yw pwrpas yr alwad? What is the purpose of the message? Chwarae
Ga i gymryd neges? May I take a message? Chwarae
Rwy’n trosglwyddo’r alwad I am transferring the call Chwarae
Dydw i ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl I don’t speak Welsh fluently Chwarae
Rhodda i chi drwyddo i rywun sy’n siarad Cymraeg nawr I will put you through to someone who speaks Welsh now Chwarae
Arhoswch am eiliad os gwelwch yn dda Please wait a second Chwarae
Dim problem No problem Chwarae
Os gwelwch yn dda Please Chwarae
Diolch yn fawr Thank you very much Chwarae
Cymraeg Saesneg Clip sain
Helo, dyma (enw) o Adran X, Cyngor Sir Gâr Hello, this is (name) from department X, Carmarthenshire County Council Chwarae
Dydw i ddim yn y swyddfa ar hyn o bryd I am not in the office at the moment Chwarae
Gadewch neges Leave a message Chwarae
Gadewch eich enw a’ch rhif ffôn Leave your name and telephone number Chwarae
Byddaf yn ymateb cyn gynted â phosib I will respond as soon as possible Chwarae
Os hoffech anfon e-bost, y cyfeiriad yw... If you would like to send an e-mail, the address is... Chwarae
Diolch Thank you Chwarae
Cymraeg Saesneg Clip sain
Croeso i'r cyfarfod Welcome to the meeting Chwarae
Croeso yma heddiw Welcome here today Chwarae
Diolch am ddod yma heddiw Thank you for coming here today Chwarae
Mae’r cyfarfod yn ddwyieithog This is a bilingual meeting Chwarae
Croeso i chi ddefnyddio Cymraeg neu Saesneg You’re welcome to use Welsh or English Chwarae
Mae cyfieithu ar y pryd ar gael Simultaneous translation is available Chwarae
Croeso i..., y cyfieithydd Welcome to..., the translator Chwarae
Ydy’r clustffonau’n gweithio? Do the headphones work? Chwarae
Dechreuwn We’ll start Chwarae
Oes unrhyw ymddiheuriadau? Are there any apologies? Chwarae
Trown at yr agenda We’ll turn to the agenda Chwarae
Yr eitem gyntaf ar yr agenda ydy.. The rst item on the agenda is... Chwarae
Awn drwy gofnodion y cyfarfod blaenorol We’ll go through the agenda of the previous meeting Chwarae
Hoffai unrhyw un gynnig fod y cofnodion yn gywir? Would anyone like to propose that the minutes are correct? Chwarae
Mae angen ethol swyddogion We need to elect officers Chwarae
Oes unrhyw un am gynnig ei hun? Would anyone like to offer themselves? Chwarae
Oes unrhyw un yn eilio? Does anyone second that? Chwarae
Pasiwyd y cynnig The motion has been passed Chwarae
Yr eitem nesaf ydy The next item Chwarae
Ac yn olaf... And lastly... Chwarae
Oes unrhyw faterion yn codi? Any matters arising? Chwarae
Oes gennych chi unrhyw sylwadau? Do you have any comments? Chwarae
Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Do you have any questions? Chwarae
Oes unrhyw fater arall? Any other business? Chwarae
Diolch i chi gyd gyd am ddod Thank you all for coming Chwarae
Diolch am eich sylwadau Thank you for your comments Chwarae
Daeth y cyfarfod i ben am (amser) The meeting came to an end at (time) Chwarae
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar (dyddiad) yn (lleoliad) The next meeting will be held on (date) at (location) Chwarae
Cymraeg Saesneg Clip sain
Prif Weithredwr/Weithredwyr Chief Executive/s Chwarae
Prif Weithredwr Cynorthwyol Assistant Chief Executive/s Chwarae
Pennaeth Gweinyddiaeth a’r Gyfraith Head of Administration and Law Chwarae
Cyfarwyddwr Addysg a Phlant Director of Education and Children Chwarae
Pennaeth y Gwasanaeth Plant Head of Children’s Services Chwarae
Pennaeth y Gwasanaeth Addysg Head of Education Services Chwarae
Pennaeth Rhaglenni Dysgwyr Head of Learner Programmes Chwarae
Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Corfforaethol a Swyddog Adran 151 Director of Corporate Services and Section 151 Officer Chwarae
Pennaeth Archwilio, Rheoli Risg a Chaffael Head of Audit, Risk and Procurement Chwarae
Pennaeth y Gwasanaeth Ariannol Head of Financial Services Chwarae
Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Gymuned Director of Community Services Chwarae
Pennaeth Tai a Diogelu’r Cyhoedd Head of Housing and Public Protection Chwarae
Pennaeth Gwasanaeth Integredig Head of Integrated Services Chwarae
Pennaeth y Gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Head of Mental Health and Learning Disabilities Chwarae
Pennaeth Hamdden a Chwaraeon Head of Leisure and Sport Chwarae
Cyfarwyddwr Amgylchedd Director of Environment Chwarae
Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg Head of Transport and Engineering Chwarae
Pennaeth y Gwasanaeth Amgylcheddol Head of Waste and Environmental Services Chwarae
Prif Swyddog/ion Lead Officer/s Chwarae
Swyddog/ion Officer/s Chwarae
Pennaeth/Penaethiaid Head/s Chwarae
Cyfarwyddwr/wraig, Cyfarwyddwyr Director/Female Director, Directors Chwarae
Cynghorydd/Cynghorwyr Councillor/s Chwarae
Derbynnydd/Derbynyddion Receptionist/s Chwarae
Ymgynghorydd/Ymgynghorwyr Consultant/s Chwarae
Rheolwr/wraig Rheolwyr Manager/Female Manager Managers Chwarae
Cydlynydd/Cydlynwyr Co-ordinator/s Chwarae
Arolygwr/wyr Inspector/s Chwarae
Cyflogai/Cyflogeion Employee/s Chwarae
Cyflogwr/wyr Employer/s Chwarae
Arbenigwr/wyr Specialist/s Chwarae
Asiant/au Cwsmeriaid Customer Agent/s Chwarae
Desg Gymorth Help Desk Chwarae
Swyddog/ion Bwrdd Gwaith Desktop Officer/s Chwarae
Uwch Swyddog/ion Senior Officer/s Chwarae
Cadeirydd y Cyngor Council Chairperson Chwarae
Arweinydd y Cyngor Council Leader Chwarae
Cymraeg Saesneg Clip sain
Neuadd y Sir County Hall Chwarae
Neuadd y Dref Town Hall Chwarae
Cyngor Tref Town Council Chwarae
Cyngor Bwrdeistref Borough Council Chwarae
Heol Spilman Spilman Street Chwarae
Maes Cambria Maes Cambria Chwarae
Parc Myrddin Parc Myrddin Chwarae
Parc Dewi Sant St David's Park Chwarae
Canolfan Datblygu Busnesau Cefn Gwlad Rural Business Development Centre Chwarae
Yr Uned Hamdden Cefn Gwlad The Rural Leisure Unit Chwarae
Depo Trostre Trostre Depot Chwarae
Tŷ Elwyn Tŷ Elwyn Chwarae
Tŷ’r Nant Tŷ’r Nant Chwarae
Parc Amanwy Parc Amanwy Chwarae
Gweithdai Workshops Chwarae
Swyddfeydd Dinesig Municipal Offices Chwarae
Swyddfa Office Chwarae
Canolfan Hamdden Leisure Centre Chwarae
Llyfrgell Library Chwarae
Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Customer Service Centre Chwarae
Pwll Nofio Swimming Pool Chwarae
Siambr Chamber Chwarae
Ystafell Gyfarfod Meeting room Chwarae
Ystafell Gynhadledd Conference Room Chwarae
Ystafell Bwyllgor Committee Room Chwarae
Ystafell Gyfweld Interview Room Chwarae
Ysbyty Hospital Chwarae
Gorsaf Heddlu Police Station Chwarae
Neuadd Hall Chwarae
Cymraeg Saesneg Clip sain
Cyngor Council Chwarae
Gwaith Work Chwarae
Cyfrifiadur Computer Chwarae
Amserlen Timetable Chwarae
Llythyr Letter Chwarae
Swyddfa Office Chwarae
Adran Department Chwarae
Gweithle Workplace Chwarae
E-bost E-mail Chwarae
Cyhoedd (the) Public Chwarae
Arwydd Sign Chwarae
Gwasanaeth Service Chwarae
Cymorth Assistance Chwarae
Trosglwyddo To transfer Chwarae
Cyfarfod A meeting/to meet Chwarae
Adroddiad Report Chwarae
Ymholiad Enquiry Chwarae
Holiadur Questionnaire Chwarae
Gweithio To work Chwarae
Cysylltu To contact Chwarae
Dyddiadur Diary Chwarae
Hysbyseb Advert Chwarae
Cynhadledd Conference Chwarae
Dogfen Document Chwarae
Siarad To talk Chwarae
Cyfathrebu To communicate Chwarae
Ffurflen Form Chwarae
Trafod To discuss Chwarae
Asesiad Assessment Chwarae
Ymgynghoriad Consultation Chwarae
Taflen Leaflet Chwarae
Agenda Agenda Chwarae
Galwad A call Chwarae
Gohebiaeth Correspondence Chwarae

Diweddarwyd y dudalen: 05/09/2017 16:57:54