We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cyfarfodydd caeedig / digwyddiadau

Trefnu a Chynnal Cyfarfodydd (sy’n cynnwys aelod(au) o’r cyhoedd drwy wahoddiad)

Pam trefnu a chynnal cyfarfodydd yn Gymraeg?

Gall defnyddwyr fynegi eu barn a’u hanghenion yn well yn eu hiaith gyntaf, ac mae yna garfanau o siaradwyr Cymraeg sydd wirioneddol angen cael gwasanaeth yn eu hiaith gyntaf er mwyn cael eu trin yn effeithiol.

Pryd mae angen darparu cyfarfodydd yn Gymraeg?

Wrth drefnu cyfarfodydd gydag unigolyn:

 • Mae’n rhaid i chi ofyn iddynt a hoffen nhw ddefnyddio’r Gymraeg.
 • Os ydy’r unigolyn yn ateb y byddai, dylech drefnu’r cyfarfod i ddigwydd yn Gymraeg gyda staff cyfrwng Cymraeg (lle bo hynny’n bosib).
 • Os nad ydy’r staff priodol yn medru’r Gymraeg bydd angen i chi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd er mwyn i’r staff hynny ddeall yr unigolyn sy’n defnyddio’r Gymraeg.
 • Ond, os ydy’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant yr unigolyn, mae’n rhaid darparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg er mwyn i’r holl gyfarfod ddigwydd yn Gymraeg.

Wrth drefnu cyfarfodydd gyda mwy nag un person:

 • Mae’n rhaid i chi ofyn i bawb a hoffent ddefnyddio’r Gymraeg.
 • Os ydy pawb yn ateb y byddent yn hoffi defnyddio’r Gymraeg, bydd angen trefnu i’r cyfarfod ddigwydd yn Gymraeg gyda staff cyfrwng Cymraeg (lle bo hynny’n bosib).
 • Os nad ydy’r staff priodol yn medru’r Gymraeg bydd angen i chi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd er mwyn i’r staff hynny ddeall yr unigolyn sy’n defnyddio’r Gymraeg.
 • Os oes 10% neu fwy yn ateb y byddent yn hoffi defnyddio’r Gymraeg, dylech drefnu i’r cyfarfod ddigwydd yn Gymraeg gyda staff cyfrwng Cymraeg lle bo hynny’n bosib.
 • Os nad ydy’r staff priodol yn medru’r Gymraeg bydd angen i chi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd er mwyn i’r staff ddeall y personau sy’n defnyddio’r Gymraeg.
 • Ond, os ydy’r cyfarfod yn ymwneud â llesiant rhywun sy’n bresennol, mae’n rhaid cynnal y cyfarfod yn Gymraeg gyda staff sy’n medru’r Gymraeg (lle bo hynny’n bosib).
 • Os nad ydy’r staff priodol yn medru’r Gymraeg bydd angen i chi ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg er mwyn i’r holl gyfarfod ddigwydd yn Gymraeg.

Os ydy’r cyfarfod yn digwydd yn Gymraeg neu’n rhannol Gymraeg gyda chyfarpar cyfieithu, bydd angen i chi sicrhau bod unrhyw ddeunydd ysgrifenedig (gan gynnwys agendâu, cofnodion, cyflwyniadau Pwynt Pŵer) yn ddwyieithog a bydd angen iddo fod o’r un diwyg a safon yn y ddwy iaith. Gallwch gael mynediad i'n templedi corfforaethol ar gyfer dogfennau Word a chyflwyniadau PowerPoint gan ein Tîm Graffeg.

Gwybodath bellach:

Diweddarwyd y dudalen: 07/09/2017 11:09:26