We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Gwyliau blynyddol

Gwyliau Blynyddol Yn Ystod COVID-19: Cyfeiriwch at Gwyliau Blynyddol Yn Ystod COVID-19 canllawiau.

Mae eich blwyddyn wyliau yn dechrau ar eich pen-blwydd. Mae'r hawl i wyliau blynyddol ar gyfer gweithwyr amser llawn fel a ganlyn:

Blynyddoedd o Wasanaeth Gwyliau Blynyddol Gwyliau Banc Cyfanswm
0 - < 5 o flynyddoedd 26 8 34
5 - < 10 o flynyddoedd 31 8 39
10+ o flynyddoedd 34 8 42

Bydd yr hawl i wyliau blynyddol (gan gynnwys gwyliau banc) ar sail pro rata os ydych yn gweithio'n rhan amser. Bydd yr hawl i wyliau ychwanegol yn sgil gwasanaeth hir, ar ôl 5 mlynedd a 10 mlynedd o wasanaeth, yn cael ei rhoi ar sail pro rata o ddyddiad cwblhau 5 neu 10 mlynedd o wasanaeth di-dor.  

Rhaid cymryd yr holl wyliau yn ystod y flwyddyn wyliau pan maent yn cronni. Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir trosglwyddo uchafswm o bum diwrnod o un flwyddyn wyliau i'r flwyddyn nesaf ond rhaid cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyfarwyddwr eich adran neu gynrychiolydd enwebedig. Yn yr achos hwn, rhaid i unrhyw wyliau a drosglwyddwyd gael eu cymryd erbyn 3 mis wedi'r dyddiad trosglwyddo.

Rhaid i ddyddiadau'r holl wyliau gael eu cymeradwyo ymlaen llaw gan eich rheolwr llinell, yn unol â gweithdrefnau'r adran ynghylch hysbysu am wyliau. Rhaid rhoi cymaint o rybudd ag y gallwch ynghylch dyddiadau gwyliau arfaethedig er mwyn sicrhau bod digon o staff ar gael i gyflenwi bob amser. Dylai'r cyfnod rhybudd fod o leiaf ddwywaith nifer y diwrnodau o wyliau yr ydych yn dymuno eu cymryd fel gwyliau blynyddol, fodd bynnag, gall gweithdrefnau lleol ofyn eich bod yn rhoi mwy o rybudd er mwyn sicrhau bod modd gwneud trefniadau cyflenwi digonol a pharatoi rotâu.

Tâl yn lle Gwyliau

Ni fydd tâl yn lle unrhyw wyliau nas cymerwyd (ac eithrio pan derfynir cyflogaeth).

Gwyliau Cyhoeddus a Gwyliau Banc

Rydym yn cydnabod wyth gŵyl gyhoeddus/gŵyl banc y flwyddyn, ac mae'r dyddiadau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn (gweler isod).

 • Dydd Calan
 • Dydd Gwener y Groglith
 • Dydd Llun y Pasg
 • Gŵyl Banc Calan Mai
 • Gŵyl Banc y Gwanwyn
 • Gŵyl Banc Awst
 • Dydd Nadolig
 • Gŵyl San Steffan

Caniateir yr holl wyliau cyhoeddus a gwyliau banc cydnabyddedig fel gwyliau â thâl yn ychwanegol at y gwyliau blynyddol a nodwyd uchod (pro rata os ydych yn gweithio'n rhan amser). Gan ddibynnu ar ble rydych yn gweithio, gall fod yn ofynnol ichi weithio ar wyliau cyhoeddus a gwyliau banc cydnabyddedig. Bydd y tâl am weithio ar y fath ddyddiau a/neu'r trefniadau ar gyfer amser i ffwrdd yn lle oriau a weithiwyd yn unol â'ch telerau ac amodau cyflogaeth penodol.

Yr Hawl i Wyliau yn ystod y Flwyddyn Cychwyn Cyflogaeth

Os byddwch yn ymuno â ni ran o'r ffordd drwy flwyddyn wyliau, bydd gennych hawl i gyfran o'ch gwyliau yn seiliedig ar gyfnod eich cyflogaeth yn y flwyddyn wyliau honno.

Tâl Gwyliau pan Derfynir Cyflogaeth

Os byddwch yn ein gadael ran o'r ffordd drwy flwyddyn wyliau, bydd gennych hawl i dderbyn tâl am unrhyw wyliau blynyddol a gronnwyd yn y flwyddyn wyliau honno nad ydynt wedi'u cymryd erbyn dyddiad terfynu eich cyflogaeth.

Ar ddyddiad terfynu eich cyflogaeth, os ydych wedi cymryd mwy o wyliau â thâl na'r hawl a gafwyd, bydd angen ichi wneud ad-daliad (drwy ddidyniad o'ch cyflog os oes angen) mewn perthynas â'r fath wyliau.

Ni wneir taliad ichi yn lle gwyliau contractiol a gronnwyd (a lle bo'n briodol gwneir didyniad o'ch cyflog) os terfynir eich contract oherwydd camymddwyn difrifol, neu os na fyddwch yn rhoi digon o rybudd ynghylch terfynu'r contract neu os byddwch yn gadael cyn bod y cyfnod rhybudd contractiol wedi dod i ben. Ystyr gwyliau contractiol at y dibenion hyn yw pob ac unrhyw hawl i wyliau y darperir ar ei chyfer yng nghontract y gweithiwr sy'n ychwanegol at isafswm y cyfnod gwyliau statudol y darperir ar ei gyfer yn Rheoliadau Amser Gweithio 1998 (h.y. 5.6 wythnos neu uchafswm o 28 diwrnod).

Salwch a Gwyliau

Os byddwch yn mynd yn dost neu'n cael anaf tra byddwch ar wyliau, byddwn yn caniatáu ichi drosglwyddo i absenoldeb salwch a chymryd gwyliau yn lle hynny yn ddiweddarach. Mae'r polisi hwn yn amodol ar yr amodau llym canlynol:

 • Rhaid i holl gyfnod yr analluedd gael ei ardystio'n llawn gan ymarferydd meddygol cymwys.
 • Rhaid ichi gysylltu â'ch rheolwr llinell dros y ffôn ar ddiwrnod cyntaf unrhyw gyfnod hysbys o analluedd yn ystod gwyliau.
 • Rhaid ichi gyflwyno cais ysgrifenedig i'ch rheolwr llinell, heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod calendr ar ôl dychwelyd i'r gwaith, gan nodi faint o gyfnod y gwyliau a effeithiwyd gan salwch a faint o wyliau yr ydych yn dymuno eu cymryd rywbryd arall.
 • Os byddwch dramor pan fyddwch yn mynd yn dost neu'n cael anaf, rhaid dangos tystiolaeth eich bod yn dost naill ai drwy dystysgrif feddygol neu brawf o hawliad ar bolisi yswiriant am driniaeth feddygol a dderbyniwyd dramor.
 • Rhaid i chi dalu holl gostau'r ardystiad meddygol.

Os byddwch yn bodloni'r holl amodau uchod, byddwn yn rhoi'r un nifer o ddyddiau o wyliau ichi yn y flwyddyn wyliau gyfredol â'r nifer a gollwyd oherwydd salwch neu anaf. Rhaid i'r gwyliau yn lle'r gwyliau a gollwyd gael eu cymryd ym mlwyddyn wyliau gyfredol y gweithiwr lle bynnag y bo hynny'n ymarferol. Lle bo angen trosglwyddo gwyliau oherwydd bod gwyliau wedi'u rhoi yn lle gwyliau a gollwyd, dim ond elfen statudol unrhyw wyliau nas cymerwyd y gellir ei throsglwyddo (a thybir mai gwyliau blynyddol statudol a gymerwyd gyntaf mewn unrhyw flwyddyn wyliau).

Os ydych yn sâl neu wedi ei anafu cyn dechrau cyfnod o wyliau a gynlluniwyd, bydd y Cyngor yn cytuno y gallwch ohirio'r dyddiadau'r gwyliau tan amser arall y cytunir arno o'r ddeutu (yn y flwyddyn wyliau honno lle bynnag y bo'n bosibl). Yna caiff unrhyw gyfnod o absenoldeb salwch ei drin yn unol â'r Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch. Rhaid ichi gyflwyno cais ysgrifenedig i ohirio'r gwyliau a gynlluniwyd i'ch rheolwr llinell, ynghyd â llythyr gan eich meddyg yn cadarnhau nad ydych yn ddigon iach, neu'n debygol o fod yn ddigon iach, i gymryd y gwyliau.

Rhaid ichi wneud cais i gymryd gwyliau yn lle gwyliau a gollwyd yn unol â'r polisi hwn, a dylech ymdrechu i gymryd y gwyliau yn y flwyddyn wyliau pan maent yn cronni. Fodd bynnag, os yw eich rheolwr llinell yn derbyn bod gennych reswm da dros fethu â gwneud hynny, byddwn yn caniatáu ichi drosglwyddo elfen statudol unrhyw wyliau nas cymerwyd i'r flwyddyn wyliau nesaf. Gallwn ofyn eich bod yn cymryd y cyfan neu ran o'ch gwyliau yn lle gwyliau a gollwyd ar ddiwrnodau penodol, fel y pennir gan eich rheolwr llinell a gofynion y gwasanaeth. Rhoddir o leiaf y cyfnod lleiaf o rybudd dan y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith yn y fath achosion (h.y. dwywaith nifer y diwrnodau o rybudd â'r cyfnod o wyliau).

Diweddarwyd y dudalen: 25/01/2021 16:14:55